Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2021, štvrtok
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 235/2021
Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 23. októbra 2021
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hPrávo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

Informácie pre voliča
    Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

     Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií


Informácie pre kandidátov bez politickej príslušnosti

     Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň

     Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň


Tlačivá a vzory

     Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane


Financovanie volieb

     Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb


Výsledky volieb

     Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
     Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán