Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Štátna symbolika SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátne symboly podľa § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydalo tieto smernice, odporúčania a metodické pokyny na pomoc štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a ďalším subjektom pri používaní štátnych symbolov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov: 

         Štátne symboly (PDF, 96 kB)

  • Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy.

        Odporúčanie (PDF, 2 MB)

  • Odporúčanie ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-233004-2008/11552 z 19.decembra 2008, ktorým sa mení Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 203-2005/06626 z 30.júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy.

         Zmena odporúčania (PDF, 46 kB)

  • Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány, územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike, uverejnené v čiastke 6 Vestníka Vlády Slovenskej republiky z 26. apríla 2004.

         Odporúčanie (PDF, 307 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy