Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Legislatívne normy a predpisy správy registratúry

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Citovaný zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

Oblasť hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov a ochrany registratúrnych záznamov a archívnych dokumenov upravuje zákon o archívoch a registratúracha podrobnejšie vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatná novela vyhlášky č. 76/2017 Z. z. nadobudla účinnosť 1. 6. 2017.

Podrobnosti výkonu správy registratúry upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov. Ostatná novela vyhlášky č. 49/2019 Z. z. nadobudla účnnosť 1. januára 2020.

Správu registratúry, resp. postup organizácie pri výkone vlastnej činnosti upravujú aj ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon na ochranu osobných údajov, vyhláška o administratívnej bezpečnosti, bankový zákon, zákon o zdravotnej starostlivosti  a pod.). 

Z hľadiska správy registratúry je u týchto osobitných právnych predpisov nutné sledovať najmä špecifické spôsoby evidovania niektorých špeciálnych druhov dokumentov, nároky na ich uloženie a ochranu, ako aj predpísané lehoty uloženia, ktoré im spravidla stanovujú. Pôvodca registratúry je potom povinný viesť predpísané evidencie (ktoré sú integrálnou súčasťou registratúrneho systému) a zároveň považovať stanovenú lehotu uloženia ako minimálnu pre úschovu konkrétneho druhu dokumentu.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy