Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

GIS aplikácie a mapy

REGIS - Regionálny Geografický Informačný Systém

História a súčasnosť

Začatie budovania geografického informačného systému na Ministerstve vnútra SR – sekcii verejnej správy vyplynulo už dávnejšie z potrieb prípravy nového územno-správ­neho usporiadania Slovenskej republiky v roku 1996. V tomto roku sa začal modelovo budovať v Nitrianskom kraji Regionálny infor­mačný systém štátnej správy pre všetky stupne jej riadenia. V 1. a 2. etape bol riešený pod názvom NIRIS - Nitriansky regionálny informačný systém. Na základe rozhodnutia vedenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 26. marca 1997 sa realizácia 1. a 2. etapy v ďalších krajoch Slovenskej republiky uskutočnila do konca roku 1997 pod novým názvom Regionálny geografický informačný systém štátnej správy. Projekt REGIS rešpektuje zákon Národnej rady SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zákon č. 261/1995 o štát­nom informačnom systéme, bol vypracovaný v gescii sekcie verejnej správy MV SR. REGIS je medzirezortný projekt, ktorý bol schválený a podpísaný 16. júla 1997.

Celoplošné nasadenie projektu REGIS na krajských a okresných úradoch zahrnovalo hardwarové, softwarové vybavenie a geodátový model pre každú z inštalácií.

REGIS je systém spájajúci geografický informačný systém ArcView GIS for Windows firmy ESRI a databázové a geografické údaje vytvorené firmou ErasData-Pro, spol. s r. o. Umožňuje vizualizovať, skúmať a analyzovať priestorové údaje na obrazovke, poskytuje výkonné prostredie pre tvorbu máp, integráciu rôznych typov údajov a vzťahov medzi nimi.

Základné aplikácie projektu REGIS (v roku 1997):

 • Register organizácií – aplikácia vytvorená v prostrediach ArcView a Microsoft Access97, umožňujúca priestorové a logické analýzy nad databázou registra ekonomických subjektov SR.
 • Objekty – aplikácia uľahčujúca prácu s grafickými objektmi škôl, nosných podnikov, zariadení sociálnej starostlivosti, štátnej správy a samosprávy.
 • Sčítanie ´91 – aplikácia zastrešujúca údaje zo Sčítania ľudu, domov a bytov – oblasť demografie – údaje o ekonomickej aktivite, veku, národnosti,  religiozite a vzdelaní obyvateľstva SR. Tieto údaje aplikácia umožňuje rýchlo a jednoducho vyhodnocovať  na všetkých grafických úrovniach – obciach, okresoch, krajoch.

Ďalšie aplikácie v rokoch 1998 – 2001:

 • Región – aplikácia uľahčujúca prácu s grafickými objektmi škôl, nosných podnikov, zariadení sociálnej starostlivosti, štátnej správy a samosprávy.
 • Sčítanie ´91 - (upgrade) – aplikácia vytvorená v prostredí ArcView, umožňujúca vizualizáciu a priestorové a logické analýzy nad databázou trhu práce, investícií, výstavby bytov, produkcie tovarov a služieb, podnikateľských subjektov.
 • Voľby 98 – aplikácia umožňujúca analýzy výsledkov parlamentných volieb v roku 1998 na všetkých grafických úrovniach – obciach, okresoch, krajoch, SR.
 • Karta obce – aplikácia umožňujúca viesť prehľad komplexných údajov a ich analýzu o obciach – adresu úradu, vybavenie obce, údaje o starostovi, údaje o možných zdrojoch ohrozenia.

Pravidelná aktualizácia vrstiev:

 • ortofotosnímky krajských a ostatných vybraných miest SR,
 • cestná a uličná sieť SR – vektorová vrstva cestnej siete SR s integrovanými uličnými systémami krajských miest (GPS presnosť),
 • iné grafické vrstvy bodov záujmu:
 • bodová grafická vrstva bánk,
 • plošná grafická vrstva poštových obvodov,
 • bodová grafická vrstva hraničných priechodov,
 • externé geokódované databázy – vekové, národnostné, vzdelanostné zloženie obyvateľstva až do úrovne obcí, ...

Projekt REGIS poskytuje základné vektorové vrstvy:

 • katastre obcí,
 • okresy
 • kraje
 • zastavané územia
 • sídla obcí
 • cesty
 • uličné systémy miest
 • vodné toky, vodné plochy
 • železnice

Vzhľadom na realizáciu prechodu kompetencií štátnej správy na samosprávu v roku 2002 a po reforme verejnej správy k januáru 2004 licencie REGIS-u z OÚ a KÚ prešli do pôsobnosti Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a stali sa základom pre budovanie a ďalšie rozširovanie projektu CIPREGIS. Na základe dohody o poskytovaní dát v rámci projektu REGIS/CIPREGIS sú aktualizované dátové modely a dopĺňané dáta z projektu CIPREGIS pre potreby najnovších analýz a aktualizáciu webovských GIS aplikácií.

V roku 2006 bol v rámci twinningového projektu realizovaný upgrade stávajúcich inštalácií a dokúpený produkt ArcIMS – špecializovaný softvér pre prezentáciu GIS aplikácií na internete, ktorý nám umožnil zverejniť základné údaje o štátnej správe vo forme GIS aplikácií na našej internetovej stránke. Uvedené GIS aplikácie prezentujú vybrané údaje o verejnej správe a obsahujú základné prehľady pre potreby občana, štátnej správy a samosprávy. Údaje na stránke budú priebežne aktualizované a dopĺňané novými geografickými vrstvami a projektmi.

 

 • GIS aplikácie - základné údaje o verejnej správe (ospravedlňte zníženie funkčnosti, prebieha aktualizácia dát a aplikácií vzhľadom k podstatným zmenám v štruktúre orgánov štátnej správy - zrušenie krajských úradov k 1. 10. 2007, zrušenie obvodných úradov k 1. 10. 2013, vytvorenie okresných úradov od 1. 10. 2013)

V prípade poruchy aplikácíí volajte: Ing. Miloslav Kiš - 02/4859 2223, príp. mailujte na adresu TA.A1.LA14@AGT.1SRAFRG5@

Aktuality:

1. 10. 2007  -  zrušenie 8 krajských úradov

1. 10. 2013  -  zrušenie 50 obvodných úradov a vytvorenie 72 okresných úradov