Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Knižnica

Príručná odborná knižnica primárne slúži pre interné potreby zamestnancov archívu a na prezenčné štúdium v bádateľni archívu aj pre verejnosť. Patrí medzi najbohatšie knižnice s odbornou historickou literatúrou v regióne. Systematicky je budovaná od roku 1949. Jej základom sa stala príručná knižnica Krajského archívu v Nitre, ktorý prevzal knižnice župných úradov Nitrianskej, Tekovskej a Komárňanskej župy obsahujúce zbierky zákonov a nariadení a literatúru týkajúcu sa verejnej správy, súdnictva a čiastočne aj histórie už od 18. storočia. V roku 1954 bola doplnená početnou historickou literatúrou zo zaniknutej nitrianskej pobočky Pôdohospodárskeho archívu, zlúčenou s krajským archívom, ktorú tento archív získal pri zvozoch archívneho materiálu zo zaniknutých kaštieľov a kúrií a štátnych majetkov. V ďalších rokoch bola knižnica systematicky doplňovaná základnými dielami a odbornými časopismi z oblasti archívnictva, histórie a ostatných spoločenských vied. V súčasnosti obsahuje 21 333 zväzkov historickej, verejnosprávnej a právnickej literatúry, archívnych publikácií, náučných slovníkov, zbierok zákonov a nariadení, úradných vestníkov, odborných spoločensko-vedných časopisov a regionálnej historickej literatúry. Obsahuje aj množstvo zahraničnej odbornej literatúry, najmä maďarskej. Knižnica je rozdelená do 26 tematických okruhov: 1. Pomocné vedy historické, 2. Organizácia vedeckej práce: archívy, všeobecné encyklopédie, biografie, knižnice, múzeá, historická veda, 3. Bibliografia, periodiká, 4. Edície prameňov, 5. Dejiny ideológií, filozofia, teológia, sociológia, politika, ekonomika, politické strany, 6. Dejiny revolučných sociálnych hnutí a družstevníctvo, 7. Dejiny techniky, priemyslu a ťažby, hospodárstvo, 8. Dejiny ochrany životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a meteorológie, 9. Dejiny peňažníctva, bankovníctvo, daňovníctvo, 10. Dejiny dopravy, dopravných prostriedkov a komunikácií, 11. Dejiny obchodu, poisťovníctvo a cestovný ruch, účtovníctvo, pošty, 12. Dejiny práva, štátnej správy a samosprávy, zákonníky a požiarna ochrana, 13. Dejiny vojenstva, 14. Dejiny prírodných vied, 15. Dejiny medicíny a zdravotníctva, 16. Dejiny školstva a výchovy, 17. Dejiny telesnej výchovy a športu, 18. Prehistória, archeológia, 19. Regionálne dejiny, topografia, 20. Národopis a folkloristika, 21. Dejiny jazykov, kníhtlače, literatúry, žurnalistiky, 22. Dejiny hudby, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, 23. Dejiny umenia, ochrana pamiatok, 24. Dejiny Slovenska, Československa a Uhorska, 25. Svetové dejiny, dejiny štátov, 26. Štatistika. V roku 2019 bol z príručnej knižnice vyčlenený a samostatne uložený jej historický knižničný fond obsahujúci knižné diela od roku 1545 do roku 1830. Jeho súčasťou sú pozoruhodné diela s historickou, verejnosprávnou a právnickou tematikou zo 17. a 18. storočia (Juraja Praya, Mikuláša Istvánffyho, Mateja Bela, Petra Révaya, Imricha Csákyho, Juraja Fóris Otrokóciho, Bohuslava Balbína atď.). Archív v roku 2006 prevzal aj časť bohatej knižnice archivára a múzejníka Dr. Otmara Gergelyiho (1919 – 1995). Noviny a časopisy obsahuje zbierka obsahujúca 643 titulov regionálnej tlače najmä vo vzťahu k regiónu Nitrianskeho kraja. Zahŕňa tituly zachované prevažne od druhej polovice 19. storočia (najstaršie noviny pochádzajú z roku 1776). Knižnica je v súčasnosti skatalogizovaná elektronicky a formou kartotečných lístkov, k zbierke novín a časopisov je dostupný inventárny súpis.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]