Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

Prístup k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním archív umožňuje len výnimočne na základe zmluvy o výpožičke a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a na ich prepravu.
Archív zapožičiava archívne dokumenty na verejné vystavovanie spravidla galériám, múzeám a iným archívom na základe zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako požičiavateľom a vystavovateľom ako vypožičiavateľom.
Oprávneným podpísať zmluvu o výpožičke za ministerstvo je riaditeľ štátneho archívu alebo riaditeľ pracoviska archívu.
Archív môže zapožičať archívne dokumenty, ktoré má v zmluvnej úschove, len na základe písomného súhlasu ich vlastníka.
Ak ide o verejné vystavovanie v cudzom štáte, vystavovateľ je povinný archívne dokumenty poistiť; pri vystavovaní na území Slovenskej republiky je povinný zaviazať sa v zmluve o výpožičke archívnych dokumentov na výstavné účely, že v prípade odcudzenia, straty alebo poškodenia archívnych dokumentov uhradí ich cenu.
Archív uvádza v zmluve o výpožičke sumu, na ktorú je vystavovateľ povinný poistiť zapožičané archívne dokumenty. Pri určovaní poistnej sumy vystavovateľovi archív vychádza zo zásad pre navrhovanie odhadnej kúpnej ceny archívnych dokumentov.
Archív uvádza v prílohe zmluvy o výpožičke zoznam zapožičaných archívnych dokumentov.
Ak o odovzdanie archívnych dokumentov na verejné vystavovanie požiada ich vlastník, archív vypracúva záznam o odovzdaní archívnych dokumentov na verejné vystavovanie, ktorý uloží k zmluve o úschove archívnych dokumentov. Pri odovzdávaní archívnych dokumentov na verejné vystavovanie ich vlastníkovi mu archív nemôže uložiť povinnosť poistiť archívne dokumenty; poistenie odovzdávaných archívnych dokumentov sa však odporúča.

Vzor zmluvy o výpožičke archívnych dokumentov (RTF, 152 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]