Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Vlastníte archívne dokumenty? Chcete ich darovať, predať alebo uložiť do depozitu štátneho archívu?

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

Uschovanie archívnych dokumentov

Archív preberá aj dokumenty fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu. Osobné fondy významných osôb pôsobiacich v regióne tvoria samostatnú skupinu archívnych dokumentov. Mnoho ľudí má takéto dokumenty vzniknuté z činnosti svojej, svojich rodičov či starých rodičov alebo iných príbuzných. Vlastniť môžu aj staré fotografie či pohľadnice, dokumenty z činnosti spolkov a podobne.

Žiaľ, domáca úschova takýchto dokumentov neraz vedie k ich znehodnoteniu a časom až k zničeniu. Niektoré sú uchovávané nedbanlivo kvôli neznalosti ich významu, iné skrátka v domácom prostredí nemajú podmienky na ich dostatočnú ochranu, teda optimálnu teplotu, svetlo, zabezpečenie pred odcudzením a pod.

Ak však vlastník dokumentov chce, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie, má možnosť dať ich do úschovy do archívu, kde sa k nim bude pristupovať podľa platných noriem, prípadne ich archívu darovať alebo ponúknuť na predaj. Ako na to sa dozviete po kliknutí na odkazy uvedené vyššie.

Ponúkame Vám tiež prehľad Vašich práv a povinností ako vlastníka archívnych dokumentov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

V prípade, že ste  nadobudli záznam, ktorého obsah, pôvod, čas vzniku alebo jedinečnosť vyhotovenia sú dôvodom na predpoklad, že by mohlo ísť o archívny dokument, ste povinný predložiť ho ktorémukoľvek archívu príslušnému podľa spomínaného zákona rozhodovať o dokumentárnej hodnote záznamu.

Ako vlastník akrchívnych dokumentov ste povinní predložiť archívny dokument archívu na zapísanie do evidencie archívneho dedičstva, zabezpečovať ochranu archívneho dokumentu, najmä konzervovanie alebo reštaurovanie archívneho dokumentu, ak to vyžaduje jeho fyzický stav, umožňovať výkon štátneho odborného dozoru a poskytovať potrebnú súčinnosť, oznamovať archívu, ktorý eviduje archívny dokument, zmenu jeho vlastníka alebo držiteľa, zmenu miesta jeho uloženia, jeho stratu, odcudzenie, opätovné nadobudnutie, poškodenie alebo zničenie, informovať nového vlastníka pri prevode vlastníctva k archívnemu dokumentu o zákaze jeho trvalého vývozu, požiadať ministerstvo o povolenie na trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu, požiadať ministerstvo o povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu a zabezpečiť, ak ste vyvážajúcim, vyhotovenie konzervačnej kópie pred dočasným vývozom archívneho dokumentu, predložiť cudzí archívny dokument s cieľom identifikovať ho, predložiť na žiadosť archívu archívny dokument na vyhotovenie jeho konzervačnej kópie.

Ste tiež oprávnený využívať informačné, poradenské a odborno-metodické služby ministerstva, požiadať ministerstvo o finančný príspevok na ochranu archívneho dokumentu, požiadať ministerstvo o zabezpečenie konzervovania alebo reštaurovania archívneho dokumentu; náklady na konzervovanie alebo reštaurovanie uhrádza vlastník archívneho dokumentu, obmedziť prístup k archívnym dokumentom a určiť rozsah obmedzenia a čas jeho trvania; prístup k archívnym dokumentom možno obmedziť na 30, v niektorých prípadoch aj na 50 rokov, alebo udeliť osobitné povolenie na prístup k archívnym dokumentom.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]