Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Migračný úrad MV SR sa aktuálne podieľa na nasledujúcich projektoch:

 

Európska migračná sieť (European Migration Network, EMN)

Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí skupina inštitúcií, ktoré sú určené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o koordinácii činností Európskej migračnej siete. Každá z inštitúcií Národného kontaktného bodu EMN v SR má nominovaného experta, ktorý sa v koordinácii s IOM podieľa na implementácii aktivít EMN. Politické smerovanie, kľúčové rozhodnutia a priority za Slovenskú republiku určuje Národný riadiaci výbor EMN, ktorý pozostáva z riadiacich pracovníkov inštitúcií Národného kontaktného bodu EMN v SR. Jednou zo spomínaných inštitúcií je aj migračný úrad MV SR. 

Základnou úlohou Európskej migračnej siete je napĺňať informačné potreby Európskej únie a členských štátov v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií. Medzi hlavné aktivity EMN patrí vypracovávanie publikácií a ad hoc otázok. Organizuje tiež odborné podujatia a na špecifických migračných témach spolupracuje v rámci expertných skupín. Svojimi aktivitami prispieva aj k zvyšovaniu povedomia a vzdelávaniu o migrácii medzi verejnosťou. Viac na: http://www.emn.sk/

 

EU-Frank

Migračný úrad sa zapojil aj do projektu s názvom EU-Frank, ktorý je zameraný na zdieľanie expertízy v oblasti presídľovania a následnej integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Slovenská republika sa do projektu zapojila za účelom nadobudnutia teoretických ako aj praktických skúseností od krajín s dlhoročnou praxou v uvedených oblastiach. Projekt zahŕňa aktivity ako je spolupráca v oblasti výskumu, účasť na workshopoch a študijných návštevách v rámci krajín EÚ, ako aj účasť na pozorovacích misiách v krajinách prvej fázy presídľovacieho procesu. Slovenská republika sa aktívne zapája predovšetkým do oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

 

Vzdelávanie o utečencoch

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pripravil vzdelávacie materiály pre prvý a druhý stupeň základných škôl a stredné školy v SR, ktoré slúžia na vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi rôznych skupín migrantov, ako aj pre žiakov na zlepšenie ich povedomia o medzinárodnej ochrane a utečencoch. Okrem osnov je medzi materiálmi pre učiteľov aj sprievodca aktivitami, prehľad osvedčených postupov ako pracovať s viacjazyčnými študentmi, usmernenie, ako pracovať s deťmi utečencov, ktoré zažili stres a traumu, ako aj súhrn tipov na začleňovanie témy utečencov do rôznych vyučovacích predmetov (napr. dejepis, zemepis, občianska náuka a pod.). Učebné pomôcky pre žiakov zahŕňajú animované videá a rôzne aktivity. Všetky materiály sú pripravené osobitne pre žiakov vo veku 6 až 9, 9 až 12, 12 až 15 a 15 až 18 rokov a sú dostupné v slovenskom jazyku: https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html. Na základe vzájomnej dohody medzi MŠVVŠ SR, MV SR a UNHCR o realizácii vzdelávania pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl, sa v júni a novembri 2019 v Bratislave a Poprade uskutočnili 3 školenia učiteľov a 1 školenie školiteľov. Školenia boli zamerané na prácu s deťmi so štatútom azylanta, ako aj na prezentáciu niektorých vyššie spomínaných materiálov UNHCR, a to za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR. SR zaznamenala za posledných 5 rokov na školách viac ako dvojnásobný nárast počtu žiakov-cudzincov.

 

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Projekt zabezpečuje  služby v rámci celého územia Slovenskej republiky,  pre všetkých  žiadateľov o udelenie azylu (ŽoA)  evidovaných v azylových  zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nad rámec základných služieb poskytovaných Slovenskou republikou.  Projekt je zameraný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok ŽoA.  Špecifická pozornosť je venovaná  zraniteľným osobám. Medzi aktivity projektu patrí psychologické poradenstvo a terapeutické techniky, sociálne poradenstvo a supervízia, voľnočasové aktivity, zabezpečenie prístupu ku vzdelania, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky, tvorivé dielne.

Projekt  implementuje nezisková organizácia Slovenska  humanitná  rada.

Obdobie realizácie projektu: do konca októbra 2022

Rifugio

Projekt je zameraný na podporu integrácie prostredníctvom služieb  pre  osoby s udeleným azylom  a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. Projekt ponúka odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Zároveň však dodržiava princípy individuálneho prístupu ku klientovi a reflektuje rozdielne fázy integrácie v ktorých sa cieľová skupina môže nachádzať. Medzi hlavné aktivity projektu patrí finančná podpora  najmenej 6 mesiacov po udelení medzinárodnej ochrany , sociálne, administratívne a kultúrne poradenstvo, pracovné poradenstvo, vyhodnocovanie pripravenosti na integráciu psychológom, psychologická intervencia a poradenstvo, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu cieľovej skupiny, príspevok na doplnkovú materiálnu pomoc, doplnková zdravotná pomoc, poskytovanie právnej pomoci,  pomoc s prekonávaním jazykovej bariéry.

Projekt  implementuje nezisková organizácia Slovenska  humanitná  rada.

Obdobie realizácie projektu: do konca októbra 2022

Pozn.: Migračný úrad MV SR je vecným gestorom v oblasti príjmu žiadateľov o azyl ako aj integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Migračný úrad MV SR preto vecne monitoruje činnosť mimovládnych organizácií pri realizácii projektov a zároveň ich metodicky usmerňuje pri implementácii daných opatrení.

Budovanie kapacít v oblasti azylu

Budovanie kapacít v oblasti azylu je národný projekt migračného úradu. Projekt je zameraný najmä na prehlbovanie vedomostí zamestnancov migračného úradu, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o udelenie azylu, ako aj s osobami s poskytnutou doplnkovou ochranou  na území Slovenskej republiky v oblasti príjmu žiadateľov o udelenie azylu s prihliadnutím na zraniteľné skupiny osôb a na ich včasnú a dôkladnú identifikáciu. Zamestnanci migračného úradu  absolvujú zážitkové sociálno-psychologické školenie, supervíziu a kurz kultúrnych odlišností, čo zabezpečí v existujúcich podmienkach najvyššiu možnú odbornosť a pripravenosť zamestnancov migračného úradu pri identifikácii zraniteľných žiadateľov o azyl, ale tiež v prípade, ak nastane pri ich pracovnej činnosti nepredvídateľná udalosť. Súčasťou projektu je aj preklad vybraných tréningových modulov EASO do slovenského jazyka, ktoré budú slúžiť na pomoc pri školeniach zamestnancov migračného úradu.

Obdobie realizácie projektu: do konca októbra 2022

 

 
>