Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zámerom migračnej politiky Slovenskej republiky je zabezpečiť

 • ochranu národných záujmov Slovenskej republiky a realizáciu cieľov a priorít v oblasti migrácie, ako aj postup pri ich zabezpečovaní zo strany jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky, 
 •  vytváranie podmienok v oblasti ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a koordináciu kompetentných inštitúcií v tejto oblasti,
 • aktívnu účasť Slovenskej republiky na tvorbe práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti migrácie,
 • ďalšiu harmonizáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti migrácie,
 • rozvoj inštitucionálneho rámca nevyhnutného na implementáciu politík v tejto oblasti.

pri uplatňovaní nasledovných princípov:

 • Princíp suverenity - zabezpečuje právo Slovenskej republiky chrániť svoje národné záujmy a regulovať migráciu, t.j. prijímanie, pobyt a návrat cudzincov, s ohľadom na zachovanie spoločenskej stability, ochrany tradičného spôsobu života, a to na základe ekonomických a sociálnych možností Slovenskej republiky, rešpektujúc pritom záväzky, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dokumentov a vytvára podmienky na zintenzívnenie boja proti nelegálnej migrácii a terorizmu.
 • Princíp zákonnosti - vychádza z rešpektovania Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv a dokumentov, práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich predmetnú oblasť s akcentom na zaručovanie, dodržiavanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd.
 • Princíp regulácie legálnej migrácie – vytvára priestor na prijímanie zákonných postupov regulácie migrácie v súlade so záujmami Slovenskej republiky, najmä s ohľadom na stav ekonomickej, politickej a kultúrnej stability spoločnosti, ako aj situáciu na trhu práce a štruktúru zamestnanosti, a to prostredníctvom štátnej migračnej politiky formami riadeného a regulovaného prisťahovalectva.
 • Princíp aktívnej spolupráce s Európskou úniou – vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa kladie dôraz na zabezpečovanie jednotnej politiky v oblasti udeľovania azylu a na vytváranie trvalých riešení súvisiacich s realizáciou migračnej politiky v súčinnosti s medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi organizáciami.
 • Princíp zákazu diskriminácie – predstavuje poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetkých cudzincov, ktorí sa legálne zdržiavajú na území Slovenskej republiky a vylučuje možnosť diskriminácie a poskytovania akýchkoľvek privilégií a výhod jednotlivým osobám.
 • Princíp flexibility - predpokladá vytváranie priestoru na inováciu prijatých opatrení a postupov v oblasti migračnej politiky.

 

     Uznesením č. 390 zo dňa 11. júna 2008 vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie "Súhrnnú správu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007". Súčasne uložila ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra prijať opatrenia koncepčného charakteru na zabezpečenie procesu integrácie migrantov do spoločnosti pri efektívnom čerpaní finančných prostriedkov zo zdrojov a finančných programov Európskej únie v termíne do 31.decembra 2010. Ďalšie úlohy týkajúce sa plnenia Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky v podmienkach jednotlivých rezortov, ako ich obsahuje predmetné  uznesenie vlády, súvisia so vstupom Slovenskej republiky medzi krajiny schengenského priestoru a zameraním činnosti medzirezortnej pracovnej komisie na vytváranie organizačných a legislatívnych podmienok súvisiacich s budúcim zriadením Imigračného a naturalizačného úradu SR. Vláda Slovenskej republiky súčasne odporúča predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska a prezidentovi Únie miest Slovenska aktívne sa zapájať do tvorby legislatívy v oblasti vytvárania inštitucionálnych, materiálno-technických a finančných predpokladov nevyhnutných na zapojenie samospráv a mimovládnych organizácií do procesu integrácie migrantov do spoločnosti.

     Hlavným gestorom plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 390 z 11. júna 2008 je Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.