Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Poučenie žiadateľa o udelenie azylu o právach a povinnostiach

Poverený zamestnanec ministerstva vnútra vykoná vstupný pohovor po podaní vyhlásenia cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. Žiadateľ o udelenie azylu je povinný počas vstupného pohovoru poskytnúť pravdivo a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu. Poskytnuté údaje sa zaznamenajú v tzv. dotazníku.

Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr však do 15 dní od začatia konania o udelení azylu, poučí žiadateľa o konaní o udelenie azylu, najmä o jeho právach a povinnostiach. Ministerstvo poskytne žiadateľovi aj informáciu o mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o žiadateľov, azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Poučenie a informácie sa poskytujú podľa možností písomne a v jazyku, o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu žiadateľ rozumie; ak ide o maloletého, poučenie a informácie sa poskytnú spôsobom zohľadňujúcim jeho vek a stupeň rozumovej a vôľovej vyspelosti.

 
 
 
 
>