Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Agentúra EÚ pre azyl (EUAA)

 

Právny základ: Nariadenie (EÚ) 2021/2303, ktorým sa zriadila Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) a zrušil Európsky podporný úrad pre azyl.

Agentúra Európskej únie pre azyl (European Union Agency for Asylum, EUAA) je agentúrou Európskej únie, ktorej úlohou je podporovať členské štáty pri uplatňovaní súboru právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú podmienky azylu, medzinárodnej ochrany a prijímania, známeho ako spoločný európsky azylový systém (Common European Asylum System, CEAS).

EUAA pôsobí ako zdroj informácií pre členské štáty v oblasti medzinárodnej ochrany, pričom je schopná poskytovať praktickú, právnu, technickú, poradenskú a operačnú pomoc v mnohých formátoch. Agentúra nenahrádza vnútroštátne azylové alebo prijímacie orgány, ktoré sú v konečnom dôsledku plne zodpovedné za svoje postupy a systémy.

Konečným cieľom práce EUAA je dosiahnuť stav, keď budú azylové postupy vo všetkých členských štátoch EÚ+ harmonizované v súlade so záväzkami EÚ, čo znamená, že žiadosť jednotlivca v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ+ bude mať vždy rovnaký výsledok. Podobne bude žiadateľ vždy prechádzať podobným postupom s podobnými podmienkami bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte podá žiadosť, a bude mať rovnaké práva, povinnosti a podmienky prijatia.

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) stanovuje právne záväzné pravidlá a postupy, ktoré musia členské štáty dodržiavať, aby zaručili plné dodržiavanie práv žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Zabezpečuje tiež, aby boli identifikovaní tí, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu a aby mohli byť vrátení do krajiny pôvodu.

Mandátom EUAA je podporovať členské štáty pri uplatňovaní balíka právnych predpisov EÚ, ktorými sa riadi medzinárodná ochrana, známeho ako spoločný európsky azylový systém (CEAS);
Agentúra sa snaží pomáhať členským štátom pri zabezpečovaní rýchlych a účinných azylových konaní, ako aj kvalitných noriem prijímania;
Konečným cieľom práce EUAA je dosiahnuť stav, keď budú azylové postupy vo všetkých členských štátoch EÚ+ harmonizované;
Na dosiahnutie tohto cieľa sa EUAA od pôvodného dôrazu na technickú podporu zamerala na poskytovanie operačnej pomoci a pomoci pri budovaní kapacít;
EUAA je zdrojom pre členské štáty v oblasti medzinárodnej ochrany a prijímania, ktorý je schopný poskytovať praktickú, právnu, technickú, poradenskú a operačnú pomoc v mnohých formátoch.

Na dosiahnutie týchto cieľov pomáha agentúra členským štátom prostredníctvom troch pilierov podpory:

    • technický
    • operačný
    • odborná príprava

Zamestnanci migračného úradu sa zapájajú do rôznych aktivít EUAA, už od vzniku EASO (ako jej predchodcu).

Pre viac informácií:

EUAA webové sídlo

EUAA youtube kanál

EUAA Learning Management System (vzdelávanie)

EUAA Let´s Speak Asylum (poskytovanie informácií)

 

 
 
 
 
>