Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2018, Streda
 

Prihlásenie nového vozidla

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Pri prihlásení nového vozidla je vlastník vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii časť II,
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby,
 • správny poplatok,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Obhliadka vozidla sa nevykonáva.