Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2017, Utorok
 

Správne poplatky

Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne.

ÚKON

a)   Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

b)   Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora

 

nad 80 kW do 86 kW....................................................................................................167 €

nad 86 kW do 92 kW....................................................................................................217 €

nad 92 kW do 98 kW....................................................................................................267 €

nad 98 kW do 104 kW..................................................................................................327 €

nad 104 kW do 110 kW................................................................................................397 €

nad 110 kW do 121 kW................................................................................................477 €

nad 121 kW do 132 kW................................................................................................657 €

nad 132 kW do 143 kW................................................................................................787 €

nad 143 kW do 154 kW................................................................................................957 €

nad 154 kW do 165 kW.............................................................................................1 157 €

nad 165 kW do 176 kW.............................................................................................1 397 €

nad 176 kW do 202 kW.............................................................................................1 697 €

nad 202 kW do 228 kW.............................................................................................2 047 €

nad 228 kW do 254 kW.............................................................................................2 467 €

nad 254 kW .................................................................................................................2 997 €

 

 

 

 

 

 

 

 

c)     Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

d)     Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 

e)      Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla  do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého
dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1
a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena e) tejto položky, ak bol na kúpu motorového vozidla
kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa
§ 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol
na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa zníži o 50 % pri prvom zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1
s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba
podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na 4 deti najviac do veku 18 rokov vrátane.
Pri prvom zápise držiteľa motorového vozidla podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

 

 

ÚKON

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie

5 €

Zápis zmeny v dokladoch, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

6 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku

16,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 €

Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

66 €

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, za každú tabuľku

33 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,50 €   

Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla,a to za každú tabuľku

165,50 €

 Vydanie tabuľky s evidenčným číslom číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla

16,50 €

Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vozidla do iného okresu

0

ÚKON

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

a predĺženie dočasného vyradenia z evidencie vozidiel v lehote:  

1. do jedného roka 

5 €

2. od jedného roka do dvoch rokov 

20 €

3. od dvoch rokov do štyroch rokov 

35 €

4. od štyroch rokov do šiestich rokov 

70 €

5. od šiestich rokov do 10 rokov 

170 €

 6. nad 10 rokov

350 €

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel

5 €

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

  

ÚKON

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka, , vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka,

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka, , vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

30 €

  

SITUÁCIE:

I.    Prihlásenie nového vozidla :

 Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

·          vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,

·          osvedčenie o evidencii časť II,

·          doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  

·          potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·          platný doklad totožnosti,

·          splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·          ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

·          prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),

·          overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,

·          ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento sa nevyžaduje, ak ho elektronicky zaslal predajca vozidiel,

·          ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklad o poskytnutí tohto príspevku,

·          správny poplatok :

       Orgán Policajného zboru vyberá poplatok podľa položky 65 písm. a) sadzobníka za zápis prvého držiteľa vozidla takto:

a)     zápis prvého držiteľa vozidla kategórie L1e, u ktorého obvodný úrad dopravy vymenil technické osvedčenie za osvedčenie o evidencii časť II podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepodlieha správnemu poplatku,

 

1.     nepresahujúceho 80 kW ..................................................................33  €

2.     nad 80 kW do 86 kW........................................................................167  

3.     nad 86 kW do 92 kW........................................................................217  

4.     nad 92 kW do 98 kW........................................................................267  

5.     nad 98 kW do 104 kW......................................................................327  

6.     nad 104 kW do 110 kW....................................................................397  

7.     nad 110 kW do 121 kW....................................................................477  

8.     nad 121 kW do 132 kW....................................................................657  

9.     nad 132 kW do 143 kW....................................................................787  €

10.   nad 143 kW do 154 kW...................................................................957  €

11.   nad 154 kW do 165 kW................................................................1 157  

12.   nad 165 kW do 176 kW................................................................1 397  

13.   nad 176 kW do 202 kW................................................................1 697  

14.   nad 202 kW do 228 kW................................................................2 047  

15.   nad 228 kW do 254 kW................................................................2 467  

16.   nad 254 kW ....................................................................................2 997  

 

b)     zápis prvého držiteľa vozidla kategórie M2, M2G, N2, N2G, M3, M3G, N3, N3G, O1, O2, O3, O4, T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3, T5, Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Rb1, Rb2, Rb3, Rb4, T4, C1, C2, C3, C4.1, C5, PS podlieha správnemu poplatku 33 €,

c)     zápis prvého držiteľa vozidla kategórie N1 a N1G s najviac tromi miestami na sedenie podlieha správnemu poplatku 33 €,

d)     zápis prvého držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel podlieha správnemu poplatku 33 €.

 

1.     Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie.

 

2.     Ak nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň ak je držiteľ vozidla držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, orgán Policajného zboru vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora

 

a)     nepresahujúceho 80 kW ................................................................16,50 €

b)     nad 80 kW do 86 kW........................................................................83,50 €

c)     nad 86 kW do 92 kW...........................................................................117 €

d)     nad 92 kW do 98 kW...........................................................................167 €

e)     nad 98 kW do 104 kW.........................................................................227 €

f)      nad 104 kW do 110 kW.......................................................................297 €

g)     nad 110 kW do 121 kW.......................................................................377 €

h)     nad 121 kW do 132 kW.......................................................................557 €

i)      nad 132 kW do 143 kW........................................................................687 €

j)      nad 143 kW do 154 kW........................................................................857 €

k)     nad 154 kW do 165 kW...................................................................1 057  

l)      nad 165 kW do 176 kW....................................................................1 297  

m)    nad 176 kW do 202 kW..................................................................1 597  

n)     nad 202 kW do 228 kW...................................................................1 947  

o)     nad 228 kW do 254 kW...................................................................2 367  

p)     nad 254 kW ......................................................................................2 897  €.

 

3.     Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I a doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o urýchlené vydanie osvedčenie o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 68a písm. c) sadzobníka vo výške 30 €.

 

4.     Za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom orgán Policajného zboru vyberie poplatok

a)     za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 € za každú tabuľku,

b)     za tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z určenú pre motorové vozidlo kategórie Ps a Ls podľa položky 76 písm. c) sadzobníka vo výške 33 €  za každú tabuľku,

c)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o pridelenie voliteľného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. d) vo výške 165,50 € za každú tabuľku, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

d)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o vydanie plastovej tabuľky s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. e) vo výške 182 € za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku poplatok podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 €  alebo poplatok podľa položky 76 písm. d) sadzobníka vo výške 165,50 €, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

e)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. g) sadzobníka vo výške 16,50 €, pričom prihlásenie vozidla môže vykonať aj pred doručením tejto tabuľky.

 

5.     Zápis držiteľa motorového alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutím súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykoná orgán Policajného zboru bez vybratia poplatku a v takomto prípade orgán Policajného zboru vyberie len príslušný poplatok za tabuľky s evidenčným číslom, ak je evidenčný úkon spojený s vydaním tabuliek.

 

6.     Ak pred prihlásením dosiaľ neevidovaného vozidla alebo jednotlivo dovezeného vozidla vlastník vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré nie je zapísané v predloženom osvedčení o evidencii časť II, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii zo svojich skladových zásob. Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 30 €. Zároveň orgán Policajného zboru vyberie poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie a za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

 

7.     Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

 

II. Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia :

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:

·          vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,

·          osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,

·          rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,

·          potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·          platný doklad totožnosti,

·          splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·          ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

·          prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),

·          osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré máudelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km), 

·          ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie,

·          správny poplatok :

 Orgán Policajného zboru vyberá poplatok podľa položky 65 písm. a) sadzobníka za zápis prvého držiteľa vozidla takto:

a)     za zápis prvého držiteľa vozidla kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS, M1, M1G a N1 a N1G s viac ako troma miestami na sedenie podľa najväčšieho výkonu motora 

1.   nepresahujúceho 80 kW .................................................................33  

2.   nad 80 kW do 86 kW........................................................................167 €

3.   nad 86 kW do 92 kW........................................................................217 €

4.   nad 92 kW do 98 kW........................................................................267 €

5.   nad 98 kW do 104 kW......................................................................327 €

6.   nad 104 kW do 110 kW....................................................................397 €

7.   nad 110 kW do 121 kW....................................................................477 €

8.   nad 121 kW do 132 kW....................................................................657 €

9.   nad 132 kW do 143 kW....................................................................787 €

10.nad 143 kW do 154 kW....................................................................957 €

11.nad 154 kW do 165 kW................................................................1 157  

12.nad 165 kW do 176 kW................................................................1 397  

13.nad 176 kW do 202 kW................................................................1 697  

14.nad 202 kW do 228 kW................................................................2 047  

15.nad 228 kW do 254 kW................................................................2 467  

16.nad 254 kW ....................................................................................2 997  

 

b)     zápis prvého držiteľa vozidla kategórie M2, M2G, N2, N2G, M3, M3G, N3, N3G, O1, O2, O3, O4, T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3, T5, Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Rb1, Rb2, Rb3, Rb4, T4, C1, C2, C3, C4.1, C5, PS podlieha správnemu poplatku 33 €,

c)     zápis prvého držiteľa vozidla kategórie N1 a N1G s najviac tromi miestami na sedenie podlieha správnemu poplatku 33 €,

d)     zápis prvého držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel podlieha správnemu poplatku 33 €.

 

Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie.

Ak nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň ak je držiteľ vozidla držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, orgán Policajného zboru vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora

 

a)     nepresahujúceho 80 kW ..............................................................16,50 €

b)     nad 80 kW do 86 kW.......................................................................83,50 €

c)     nad 86 kW do 92 kW..........................................................................117 €

d)     nad 92 kW do 98 kW.........................................................................167 €

e)     nad 98 kW do 104 kW.......................................................................227 €

f)      nad 104 kW do 110 kW.....................................................................297 €

g)     nad 110 kW do 121 kW.....................................................................377 €

h)     nad 121 kW do 132 kW.....................................................................557 €

i)      nad 132 kW do 143 kW.....................................................................687 €

j)      nad 143 kW do 154 kW.....................................................................857 €

k)     nad 154 kW do 165 kW.................................................................1 057  

l)      nad 165 kW do 176 kW..................................................................1 297 €

m)    nad 176 kW do 202 kW.................................................................1 597 €

n)     nad 202 kW do 228 kW..................................................................1 947 €

o)     nad 228 kW do 254 kW..................................................................2 367 €

p)     nad 254 kW .....................................................................................2 897 €.

 

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I a doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o urýchlené vydanie osvedčenie o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 68a písm. c) sadzobníka vo výške 30 €.

Za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom orgán Policajného zboru vyberie poplatok

a)     za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 € za každú tabuľku,

b)     za tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z určenú pre motorové vozidlo kategórie Ps a Ls podľa položky 76 písm. c) sadzobníka vo výške 33 € za každú tabuľku,

c)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o pridelenie voliteľného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. d) vo výške 165,50 €  za každú tabuľku, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

d)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o vydanie plastovej tabuľky s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. e) vo výške 182 € za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku poplatok podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 €  alebo poplatok podľa položky 76 písm. d) sadzobníka vo výške 165,50 €, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

e)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. g) sadzobníka vo výške 16,50 €, pričom prihlásenie vozidla môže vykonať aj pred doručením tejto tabuľky.

 

Ak pred prihlásením dosiaľ neevidovaného vozidla alebo jednotlivo dovezeného vozidla vlastník vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré nie je zapísané v predloženom osvedčení o evidencii časť II, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii zo svojich skladových zásob. Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 30 €. Zároveň orgán Policajného zboru vyberie poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie a za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.