Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2018, Štvrtok
 

Zmena farby vozidla

Trvalú zmenu farby vozidla je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri zmene farby vozidla je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé". V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.
  • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.