Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Správne poplatky_OSTATNÉ

ÚKON – Vydanie osvedčenia o evidencii časti I a časť II

Položka 68a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

a)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (plastové osvedčenie)

6 €

b)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch (papierové osvedčenie)

6 €

c)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (urýchlené plastové osvedčenie)

30 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

ÚKON  - Trvalé a dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Položka 73a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

Podanie žiadosti o

a)    dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote

1.       do jedného roka .....

5 eur

2.       od jedného roka do dvoch rokov .....

20 eur

3.       od dvoch rokov do štyroch rokov .....

35 eur

4.       od štyroch rokov do šiestich rokov .....

70 eur

5.       od šiestich rokov do 10 rokov .....

170 eur

6.       nad 10 rokov .....

350 eur

b)    opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel .....

5 eur

c)    trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) (platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2

5 eur

Oslobodenie

Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené.

Poznámky

  1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
  2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel (maximálne spolu na 20 rokov).

ÚKON - Pridelenie evidenčného čísla
a vydanie tabuľky s evidenčným číslom

Položka 76 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

a)    Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku

16,5 eur (1 ks)
33,0 eur (2 ks)

b)    Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku

16,5 eur (1 ks)
33,0 eur (2 ks)

c)    Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku

33,0 eur (1 ks)
66,0 eur (2 ks)

d)    Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,5 eur (1 ks)
 331,0 eur (2 ks)

e)    pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 eur (1 ks zadná)

f)     vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, a to za každú tabuľku  

AJ V PRÍPADE STRATY/ODCUDZENIA IBA 1 KS TEČ SA Z DÔVODU OZNAČENIA PRIDELENÉHO DUPLIKÁTU VYMIEŇAJÚ OBIDVE TEČ

66 eur (1 ks) - motorka  
132 eur (2 ks) - osobné, nákladné

g)    vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla

16,50 eura

h)   vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku

165,5 eur (1 ks)
 331,0 eur (2 ks)

Splnomocnenie

Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Oslobodenie

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.

Poznámky

  1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
  2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

Správne poplatky pri vydaní (výmene) TEČ - ďalšie možné kombinácie: 

Štandardné vydanie/výmena TEČ:

Pri vydaní/výmene TEČ sa správny poplatok za štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I alebo II sa pri nevyberá !

Sumou 30 € je ale spoplatnené vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (tzv. urýchlené plastové osvedčenie)

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

33,00 €

2 x 16,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

16,00 €

2 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

2 x 33,00 €

vydanie  2 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

2 x 16,50 €

 

 

 

 

Osobne*

33,00 €

1 x 33,00 €

vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

16,50 €

1 x 16,50 €

 

 

 

 

 

DUPLIKÁT PÔVODNE PRIDELENÉHO EČ (resp. pôvodne prideleného VOLITEĽNÉHO EČ):

UPOZORNENIE:
AJ V PRÍPADE STRATY/ODCUDZENIA IBA 1 KS TEČ SA Z DÔVODU OZNAČENIA PRIDELENÉHO DUPLIKÁTU VYMIEŇAJÚ OBIDVE TEČ

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

132,00 €

2 x 66,00 €

vydanie  2 ks plechových duplikátov TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

66,00 €

2 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

1 x 66,00 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

1 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie 2 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 

Elektronicky**

191,00 €

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

347,50 €

1 x 165,50 € (plech)
+ 1 x 182,00 € (plast)

vydanie 1 ks plechového duplikátu prednej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 
+ vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

207,50 €

1 x 95,50 € (plech)
+ 1 x 112,00 € (plast)

 

 

 

 

Osobne*

182,00 €

1 x 182,00 €

vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej TEČ (prípojné vozidlo - platí len pre TEČ s rozmerom 520 x 110 mm)

Elektronicky**

112,00 €

1 x 112,00 €