Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Správne poplatky

Oproti predošlému spôsobu vyberania správnych poplatkov je zásadný rozdiel v tom, že pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla ako tomu bolo doteraz.

Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení poplatky vyberané správnymi orgánmi sa poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne.

ÚKON - Zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel

Položka 65 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

RP = Pkw x RV1-n
kde:
RP – výška poplatku,
Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,
RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

 

80 vrátane

33

80

86 vrátane

90

86

92 vrátane

110

92

98 vrátane

150

98

104 vrátane

210

104

110 vrátane

260

110

121 vrátane

360

121

132 vrátane

530

132

143 vrátane

700

143

154 vrátane

870

154

165 vrátane

1 100

165

176 vrátane

1 250

176

202 vrátane

1 900

202

228 vrátane

2 300

228

254 vrátane

2 700

254

a viac

3 900

 Tabuľka č. 2

Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

prvá evidencia

1,00

do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie  

0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,68

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,07

nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie

0,06

b)  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

c)   Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla

33 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

3. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

4. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.

5. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

ÚKON – Vydanie osvedčenia o evidencii časti I a časť II

Položka 68a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

a)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (plastové osvedčenie)

6 €

b)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch (papierové osvedčenie)

6 €

c)    Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (urýchlené plastové osvedčenie)

30 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

ÚKON  - Trvalé a dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Položka 73a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

Podanie žiadosti o

a)    dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote

1.       do jedného roka .....

5 eur

2.       od jedného roka do dvoch rokov .....

20 eur

3.       od dvoch rokov do štyroch rokov .....

35 eur

4.       od štyroch rokov do šiestich rokov .....

70 eur

5.       od šiestich rokov do 10 rokov .....

170 eur

6.       nad 10 rokov .....

350 eur

b)    opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel .....

5 eur

c)    trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) (platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2

5 eur

Oslobodenie

Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené.

Poznámky

  1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
  2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel (maximálne spolu na 20 rokov).

ÚKON - Pridelenie evidenčného čísla
a vydanie tabuľky s evidenčným číslom

Položka 76 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

a)    Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku

16,5 eur (1 ks)
33,0 eur (2 ks)

b)    Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku

16,5 eur (1 ks)
33,0 eur (2 ks)

c)    Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku

33,0 eur (1 ks)
66,0 eur (2 ks)

d)    Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,5 eur (1 ks)
 331,0 eur (2 ks)

e)    pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 eur (1 ks zadná)

f)     vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, a to za každú tabuľku  

AJ V PRÍPADE STRATY/ODCUDZENIA IBA 1 KS TEČ SA Z DÔVODU OZNAČENIA PRIDELENÉHO DUPLIKÁTU VYMIEŇAJÚ OBIDVE TEČ

66 eur (1 ks) - motorka  
132 eur (2 ks) - osobné, nákladné

g)    vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla

16,50 eura

h)   vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku

165,5 eur (1 ks)
 331,0 eur (2 ks)

Splnomocnenie

Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Oslobodenie

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.

Poznámky

  1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
  2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

Správne poplatky pri vydaní (výmene) TEČ - ďalšie možné kombinácie: 

Štandardné vydanie/výmena TEČ:

Pri vydaní/výmene TEČ sa správny poplatok za štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I alebo II sa pri nevyberá !

Sumou 30 € je ale spoplatnené vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (tzv. urýchlené plastové osvedčenie)

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

33,00 €

2 x 16,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

16,00 €

2 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

2 x 33,00 €

vydanie  2 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

2 x 16,50 €

 

 

 

 

Osobne*

33,00 €

1 x 33,00 €

vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

16,50 €

1 x 16,50 €

 

 

 

 

 

DUPLIKÁT PÔVODNE PRIDELENÉHO EČ (resp. pôvodne prideleného VOLITEĽNÉHO EČ):

UPOZORNENIE:
AJ V PRÍPADE STRATY/ODCUDZENIA IBA 1 KS TEČ SA Z DÔVODU OZNAČENIA PRIDELENÉHO DUPLIKÁTU VYMIEŇAJÚ OBIDVE TEČ

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

132,00 €

2 x 66,00 €

vydanie  2 ks plechových duplikátov TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

66,00 €

2 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

1 x 66,00 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

1 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie 2 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 

Elektronicky**

191,00 €

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

347,50 €

1 x 165,50 € (plech)
+ 1 x 182,00 € (plast)

vydanie 1 ks plechového duplikátu prednej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 
+ vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

207,50 €

1 x 95,50 € (plech)
+ 1 x 112,00 € (plast)

 

 

 

 

Osobne*

182,00 €

1 x 182,00 €

vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej TEČ (prípojné vozidlo - platí len pre TEČ s rozmerom 520 x 110 mm)

Elektronicky**

112,00 €

1 x 112,00 €