Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Najčastejšie otázky - evidencia vozidiel

  • Aký je postup pri prihlásení dovezeného vozidla do evidencie vozidiel v SR?

Postup pri prihlasovaní vozidla pre vlastníka a držiteľa vozidla upravuje § 114 a 115 zákona  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať okresný úrad dopravy o

a) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

Na vydanie rozhodnutia o vyššie uvedených skutočnostiach je príslušný Okresný úrad - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (viac informácií: http://www.minv.sk/?odbor-cestnej-dopravy-a-pozemnych-komunikacii) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ak príslušný Okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, či uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, rozhodne, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel (na orgáne Policajného zboru).

Bližšie informácie pre prihlásenie vozidla ako aj k správnym poplatkom nájdete na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia.

  • Vydávajú sa dopravnými inšpektorátmi náhradné doklady pri strate alebo odcudzení dokladov od vozidla?

Nie. Dopravný inšpektorát nevydáva žiadne náhradné doklady. Doklad od vozidla, ktorý bol stratený alebo odcudzený sa považuje za neplatný doklad a vedy je potrebné požiadať  dopravný inšpektorát o výmenu dokladov od vozidla.

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Podrobné informácie na: http://www.minv.sk/?vymena-neplatneho-osvedcenia-o-evidencii 

  • Musím si vymeniť aj doklady od vozidla v prípade ak som sa vydala a zároveň presťahovala?

Áno. V prípade, že došlo k zmene pobytu, resp. priezviska držiteľa (vlastníka) sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti a je potrebné požiadať o ich výmenu. V tomto prípade, je potrebné do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala dostaviť sa na miestne príslušný dopravný inšpektorát (ak ste menili aj okres, príslušný je nový dopravný inšpektorát), pričom podrobné informácie o tom, čo je potrebné predložiť na výmenu neplatných dokladov od vozidla sú uvedené na nasledovnej webovej stránke MV SR http://www.minv.sk/?vymena-neplatneho-osvedcenia-o-evidencii, resp. http://www.minv.sk/?prestaahovanie-do-ineho-okresu.

Do pozornosti dávame aj možnosť využitia elektronických služieb MV SR (v prípade, že ste požiadali o OP so zaručeným elektronickým podpisom), pričom viac informácií môžete získať na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/vozidla-evidencia-ziadosti/vozidla-ziadost-zmena-menu/vozidlo-zmena-sluzba .

Ďalšou možnosťou využitia elektronickej služby je objednanie sa na dopravný inšpektorát na vybavenie na konkrétny deň a hodinu. https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/inspektorat-termin/ziadost-termin-inspektorat/ .

  • Dokedy musí nový držiteľ prepísať na seba vozidlo, ktoré bolo na neho odhlásené pôvodným držiteľom?

Nový držiteľ vozidla je povinný do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby vozidlo na seba zapísať na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa pobytu alebo sídla držiteľa. Ak to nestihne, tak musí predložiť odborný posudok o kontrole originality s výsledkom spôsobilé, nie starší ako 15 dní. Podrobné informácie sú zverejnené na: http://www.minv.sk/?zmena-drzitela-prepis-v-okrese, resp. http://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu

  • Čo je to „zaručený elektronický podpis“ (ZEP)?

Podrobné informácie sú zverejnené na: https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-zep/

  • Je možné prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C na štvorkolku?

Zákon č. 213/2013 Z. z. umožňuje pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C výlučne vozidlám, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a ktoré sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce. To znamená, že podmienkou na pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C je, aby bolo vozidlo svojim vyhotovením určené na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesníckych prác. Zároveň uvádzame, že zákonom č. 213/2013 Z. z. bola ustanovená možnosť prideľovania zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C, čo však neznamená pre dopravné inšpektoráty povinnosť vyhovieť žiadosti o pridelenie takéhoto zvláštneho evidenčného čísla. Dopravný inšpektorát na základe predloženej žiadosti vlastníka vozidla posúdi, či je predmetné vozidlo skutočne určené na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesníckych prác a či boli splnené všetky relevantné okolnosti potrebné na vydanie zvláštneho evidenčného čísla.

Účelom prijatia zákona č. 213/2013 Z. z. bolo umožniť zlegalizovanie používania neschválených vozidiel v premávke, a to takých vozidiel, ktorých formálne schvaľovanie podľa zákona č. 106/2018 Z. z. je z rôznych dôvodov (technických, časových, finančných) v podstate nemožné. Účelom prijatia tohto zákona samozrejme nebolo umožniť obchádzanie iného zákona. Z toho vyplýva, že úmyslom zákonodarcu nebolo umožniť pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C akémukoľvek vozidlu používanému na poľnohospodárske alebo lesné práce, ale iba takému, ktoré nie je schválené a reálne ani schválené byť nemôže. Preto by malo byť predmetom posudzovania orgánu PZ, či pridelí alebo nepridelí tabuľku aj to, či takýmto pridelením de facto neumožní jeho vlastníkovi obchádzať zákon č. 106/2018 Z. z. a všetky povinnosti, ktoré z neho vyplývajú (pravidelné technické/emisné kontroly, technické podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke, povinná výbava, atď.).

Na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=167691 ministerstvo dopravy zverejnilo podrobnosti a postup pri vydávaní dokladov potrebných na premávku na cestách. Z hľadiska prevádzky vozidiel na cestách každé vozidlo podliehalo schvaľovaniu vrátane vozidiel, ktoré nepodliehali prihláseniu do evidencie vozidiel (rôzne prípojné vozidlá za traktory, či pracovné stroje samohybné). Ku každému takémuto schválenému vozidlu, ktoré nepodliehalo evidencii, muselo byť v minulosti vydané technické osvedčenie vozidla. Ak došlo v minulosti k strate alebo odcudzeniu takéhoto dokladu a vlastník vozidla takýmto dokladom už nedisponuje. Štátny dopravný úrad ministerstva dopravy vie na základe žiadosti vlastníka vozidla v archíve schválených typov vozidiel vyhľadať, či takéto vozidlo bolo alebo nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke. Ministerstvo dopravy po prijatí takejto žiadosti o stanovisko, listom odpovie, akým spôsobom je možné sa dopracovať k vystaveniu príslušných dokladov k dopytovanému vozidlu. Konkrétny zoznam vozidiel je na horeuvedenej stránke ministerstva dopravy. Jedná sa najmä o obilné kombajny, kolesové nakladače, malotraktory, mopedy alebo prípojné vozidlá za traktor.

Ak štátny dopravný úrad ministerstva dopravy žiadateľovi písomne oznámi, že konkrétnemu vozidlu nie je možné vystaviť doklady potrebné na používanie v cestnej premávke, dopravný inšpektorát môže takémuto vozidlu prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C za predpokladu splnenia ostatných podmienok. V takomto prípade dopravný inšpektorát vyžiada od vlastníka vozidla oznámenie štátneho dopravného úradu ministerstva dopravy, ktorého fotokópiu zakladá do spisu vozidla.

K nejednoznačnému okruhu vozidiel patria aj pracovné štvorkolky na prepravu osôb alebo nákladu, ktoré vizuálne zodpovedajú štandardným štvorkolkám kategórie L7e, ale ich max. prevádzková hmotnosť prevyšuje 600 kg, majú byť zaradené ako pracovný stroj kategórie PS.

Ak vlastník takéhoto vozidla požiada o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C, dopravný inšpektorát vyžiada hodnoverný doklad o prevádzkovej hmotnosti tohto vozidla. Ak táto hmotnosť neprevyšuje 600 kg, jedná sa o vozidlo kategórie L, ktorému nie je možné prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Ak táto hmotnosť prevyšuje 600 kg, dopravný inšpektorát žiadateľa upovedomí o podmienkach stanovených ministerstvom dopravy. Ak ministerstvo dopravy vo svojom stanovisku uvedie, že vozidlu nie je možné riadne schváliť technickú spôsobilosť na cestnú premávku, dopravný inšpektorát na základe predloženej žiadosti vlastníka vozidla posúdi, či je predmetné vozidlo skutočne určené na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesníckych prác a či boli splnené všetky relevantné okolnosti potrebné na vydanie zvláštneho evidenčného čísla.

  • Je od poplatku oslobodené prihlásenie vozidla osoby s preukazom ZŤP a ZŤP-S?

Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán Policajného zboru poplatok za prihlásenie vozidla nevyberá.

Na pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky sa oslobodenie nevzťahuje, t.j. za každú tabuľku sa vyberie poplatok vo výške 16,50€, čiže za dve tabuľky s evidenčným číslom 33,00€. Ďalšie informácie k prihláseniu vozidla a k správnym poplatkom môžete nájsť aj na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla.

  • Aké poplatky zaplatím na dopravnom inšpektoráte ak mám preukaz ZŤP a chcem prihlásiť nové vozidlo s výkonom motora 85 kW?

V  prípade keď má držiteľ preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poplatok pri zápise motorového vozidla na evidenčnom orgáne Policajného zboru sa zníži o 50 %, najviac však o 100 €.

Vo Vašom prípade teda pri prihlásení nového vozidla s výkonom motora 85 kW uhradíte:

- poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora znížený o 50 %, najviac však o 100 € (pri vozidle s výkonom v rozhraní od 80 kW do 86 kW, ktorý je bežne spoplatnený sumou 167 € teda zaplatíte 83,50 €), plus
- poplatok za pridelenie a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, na ktorý sa oslobodenie nevzťahuje  t.j. 16,50 € za 1 ks tabuľky - pri osobnom vozidle je to 16,50 x 2 = 33 €. To znamená celkovo 116,50 € namiesto 200 €.

  • Koľko vozidiel bolo vyradených z národnej evidencie vozidel na základe potvrdenia okresného úradu životného prostredia (OÚŽP) o neexistencii starého vozidla podľa § 120 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov? 

Počet vozidiel vyradených na základe potvrdenia OÚŽP o neexistencii starého vozidla

za rok 2014

4 722

k 31.03.2015

1 002

Celkový súčet

5 724

  • Koľko vozidiel bolo preregistrovaných z iných okresov v SR za posledné obdobie?

Evidenčný úkon / rok zmeny

Prisťahovanie držiteľa vozidla z iného okresu

Zápis nového držiteľa vozidla z iného okresu

Celkový súčet

2013

1 677

42 888

44 565

2014

2 437

57 596

60 033

2015

3 502

79 763

83 265

2016

5 373

95 550

100 923

2017

7 379

127 589

134 968

Celkový súčet

20 368

403 386

423 754