Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Zmena držby vozidla (osobne na dopravnom inšpektoráte)

Od 1.1.2023 oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov vozidiel došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom kompletná zmena sa vykoná na jednom pracovisku a tak kupujúci nebude musieť žiadať o vydanie nových dokladov a TEČ na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa svojho pobytu alebo sídla.

Pri zmene držby vozidla môžu byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku doterajšiemu držiteľovi vozidla; t. j. ak má byť novým držiteľom príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ)  kde sú možnosti:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo.

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Tiež žiadateľ uvedie, či

 • bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, 
 • zostane pôvodný vlastník (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla), alebo
 • bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní/prevzatí papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*),
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • ak je prítomný kupujúci, tak aj čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Správny poplatok platí žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci, čo znamená zmenu oproti doterajšiemu spôsobu prepisovania vozidiel.

*) Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu zmeny držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho), to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu nový držiteľ vozidla. Nový držiteľ vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.