Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Dedičstvo - zmena držby vozidla nadobudnutého dedením (realizuje sa iba osobne na dopravnom inšpektoráte)

Oproti predošlému spôsobu vykonávania zmeny držby vozidla po dedičstve došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. 

1. V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od vydania právoplatného osvedčenia o dedičstve preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,    
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku (spoplatnené je iba prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom).   

2. V prípade ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal vozidlo ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný okrem dokladov z bodu 1

 • predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu  (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. Písomné plnomocenstvo môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby a
 • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

  * Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti. 

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ)  kde sú možnosti:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo. 

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla. 

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci. 

Tiež žiadateľ uvedie, či

 • bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, 
 • zostane pôvodný vlastník (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla), alebo
 • bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ. 

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Správny poplatok platí žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci, čo znamená zmenu oproti doterajšiemu spôsobu prepisovania vozidiel.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]