Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Prihlásenie nového vozidla

Každé nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

ZMENA: Papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel sa od 1.8.2019 už nepredkladajú.

Pri prihlásení nového vozidla je vlastník vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť/preukázať: 

   • osvedčenie o evidencii časť II, vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, 
   • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,   
   • uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
   • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, 
   • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 
   • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúvené cez leasing, 
   • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby 

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 €.

Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Obhliadka vozidla sa nevykonáva.