Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Dočasné vyradenie vozidla

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je držiteľ vozidla povinný predložiť:

  • doklad totožnosti,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie sa neodovzdávajú tabuľky s evidenčným číslom.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne:

V lehote
1.  do jedného roka ...........................................................................................  5 eur,
2.  od jedného roka do dvoch rokov .................................................................... 20 eur,
3.  od dvoch rokov do štyroch rokov ....................................................................35 eur,
4.  od štyroch rokov do šiestich rokov.................................................................. 70 eur,
5.  od šiestich rokov do 10 rokov .......................................................................170 eur,
6.  nad 10 rokov ..............................................................................................350 eur,

opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ................ 5 eur.

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia písomne požiadať orgán Policajného zboru o

a) opätovné zaradenie vozidla do evidencie,
b) predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
c) vyradenie vozidla z evidencie,
d) zmenu držby vozidla,
e) zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo
f) zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.

Upozornenie:

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, pričom podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. je potrebné:

- vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel;45) prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly,

- motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly,

Správny poplatok platí žiadateľ.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]