Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Vyradenie vozidla z evidencie

Vyradenie vozidla z evidencie natrvalo je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť vyradenie vozidla z evidencie natrvalo, ktoré nepodlieha spracovaniu, do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

1. Vyradenie starého vozidla z evidencie, ktoré podlieha odovzdaniu vozidla spracovateľovi (vozidlá kategórie M1, N1 a L2) 

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak dostal od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.

Znamená to, že v prípade, ak držiteľ vozidla obdržal od spracovateľa vozidiel spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie aj „Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel“ (pre účely zrušenia PZP a pod.), už nebude potrebné, aby žiadal dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, nakoľko k vyradeniu vozidla došlo systémovo na základe podnetu spracovateľa vozidiel.

V prípade ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla nedostal od spracovateľa vozidiel „Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel“, je potrebné, aby držiteľ alebo vlastník vozidla o vyradenie vozidla požiadal na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, nakoľko pri spracovaní požiadavky zo strany spracovateľa nemohlo dôjsť k vyradeniu vozidla z iných zákonných dôvodov. V takomto prípade držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný na dopravnom inšpektoráte, preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou vykonávajúcou zber starých vozidiel v SR,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Poznámka: Od 1. 2. 2017 sa  nevyberá správny poplatok pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, t. j. vozidiel, ktoré boli odovzdané na spracovanie. Toto oslobodene platí pre odovzdanie vozidla spracovateľovi na území SR, ktorý je autorizovaný podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

UPOZORNENIE

Vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom spracovateľovi vozidla.

2. Vyradenie vozidla z evidencie, ktoré bolo odovzdané na spracovanie v inom štáte (vozidlá všetkých kategórií)

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ktoré bolo odovzdané na spracovanie v inom štáte na základe žiadosti držiteľa alebo vlastníka vozidla. V takomto prípade držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný na dopravnom inšpektoráte predložiť:  

 • doklad totožnosti,
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom štáte (ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka),
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

UPOZORNENIE

Na doklade o prevzatí vozidla na spracovanie vydanom v cudzine musí byť uvedené, že sa jedná o likvidáciu vozidla (nepostačuje len doklad z autobazáru alebo iného výkupcu vozidiel za účelom jeho ďalšieho predaja).

Správny poplatok platí žiadateľ.

3. Vyradenie vozidla z evidencie ostatných kategórií (okrem M1, N1 a L2)

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Správny poplatok platí žiadateľ.

4. Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. K hore uvedenému zoznamu predloží držiteľ vozidla pri vyradení vozidla z evidencie namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR o neexistencii vozidla (viď. žiadosť o vydanie rozhodnutia na http://www.ersv.sk/). Ďalej je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

UPOZORNENIE

Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel riadi ustanoveniami zákona o odpadoch.

Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je podľa vykonávacej vyhláškyurčený sumou 500 eur za jedno vozidlo.

5. Vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorému národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA vydal potvrdenie o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.

6. Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorý predloží potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok (viď. § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty).

7. Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré bolo zaevidované v zahraničí

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel orgánu Policajného zboru potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

8. Iné dôvody na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

UPOZORNENIE

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]