Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Zmena vlastníctva vozidla

Oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov vozidiel došlo ku zmene, kedy je možné vykonať zmenu vlastníctva vozidla na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla písomne (úradne osvedčené splnomocnenie) alebo elektronicky splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť ktorémukoľvek dopravnému inšpektorátu zmenu vlastníckeho práva k vozidlu. Túto skutočnosť je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Štandardným a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo iný doklad o preukázaní vlastníctva vozidla,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
  • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Správny poplatok platí žiadateľ.