Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2021, štvrtok
 

Prisťahovanie z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla.

Pristavenie vozidla k porovnaniu údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle sa nevyžaduje. 

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Držiteľ vozidla je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, 
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • správny poplatok v sume 33 € za vozidlo s 2 ks TEČ, pri vozidlách s jednou TEČ 1 x 16,50 €,
  • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

POZNÁMKA: Nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese.