Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Výmena tabuliek s evidenčným číslom

Oproti predošlému spôsobu výmeny tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať výmenu TEČ na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými TEČ, kde sú možnosti:

 • odovzdanie TEČ v prípade poškodenia TEČ, alebo straty a krádeže len 1 ks TEČ,
 • ponechanie TEČ u držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo. 

Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy,
 • pridelenie TEČ, ktoré má držiteľ vozidla ponechané u seba z predošlého vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého úkonu, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní/doručení papierového osvedčenia o evidencii časť II. 

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné TEČ, ak sa tieto odovzdávajú,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov alebo TEČ, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Pri objednávaní TEČ s voliteľnou logistikou si žiadateľ od 1.1.2023:

 • môže zvoliť aj ľubovoľné dva znaky (okrem EL a EV, ktoré sú určené na elektromobily a plug-in hybridy a EE alebo ZZ, ktoré sú určené na diplomatické vozidlá) na prvých dvoch pozíciách pred štátnym znakom SR (napr. ZUZANKA, JANIČKO atď.),
 • pri elektromobiloch a plug-in hybridných vozidlách, ktorým sa prideľujú Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy sa na prvých dvoch miestach nachádzajú písmená EL alebo EV, kde si ďalšiu skladbu pri voliteľných TEČ volí žiadateľ až za štátnym znakom SR,
 • nemôže si však zvoliť kombináciu písmen a číslic, ktoré boli, resp. v budúcnosti môžu byť vydané z bežne vydávaných TEČ zo skladových zásob na dopravnom inšpektoráte (napr. BA145SA, AC579DF a pod.). 
  Poznámka: o tzv. recyklované TEČ (t.j. TEČ, ktoré boli už v minulosti vydané na vozidlo) je možné požiadať iba vtedy, ak boli obidva požadované kusy TEČ v minulosti pri evidenčnom úkone odovzdané a fyzicky zničené na dopravnom inšpektoráte alebo u spracovateľa starých vozidiel. 

Naďalej platia ustanovenia zákona (§ 124 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke), ktoré neumožňujú pri voliteľnej tabuľke požiadať o pridelenie evidenčného čísla

 • prideleného inému vozidlu,
 • v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí takéto výrazy,
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí takýto text, alebo
 • obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

Správny poplatok platí žiadateľ.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]