Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Výmena tabuliek s evidenčným číslom

Oproti predošlému spôsobu výmeny tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať výmenu TEČ na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými TEČ, kde sú možnosti:

 • odovzdanie TEČ v prípade poškodenia TEČ, alebo straty a krádeže len 1 ks TEČ,
 • ponechanie TEČ u držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo. 

Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy,
 • pridelenie TEČ, ktoré má držiteľ vozidla ponechané u seba z predošlého vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 30,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého úkonu, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II. 

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné TEČ, ak sa tieto odovzdávajú,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov alebo TEČ, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Pri objednávaní TEČ s voliteľnou logistikou si žiadateľ od 1.1.2023:

 • môže zvoliť aj ľubovoľné dva znaky (okrem EL a EV, ktoré sú určené na elektromobily a plug-in hybridy a EE alebo ZZ, ktoré sú určené na diplomatické vozidlá) na prvých dvoch pozíciách pred štátnym znakom SR (napr. ZUZANKA, JANIČKO atď.),
 • pri elektromobiloch a plug-in hybridných vozidlách, ktorým sa prideľujú Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy sa na prvých dvoch miestach nachádzajú písmená EL alebo EV, kde si ďalšiu skladbu pri voliteľných TEČ volí žiadateľ až za štátnym znakom SR,
 • nemôže si však zvoliť kombináciu písmen a číslic, ktoré boli, resp. v budúcnosti môžu byť vydané z bežne vydávaných TEČ zo skladových zásob na dopravnom inšpektoráte (napr. BA145SA, AC579DF a pod.). 
  Poznámka: o tzv. recyklované TEČ (t.j. TEČ, ktoré boli už v minulosti vydané na vozidlo) je možné požiadať iba vtedy, ak boli obidva požadované kusy TEČ v minulosti pri evidenčnom úkone odovzdané a fyzicky zničené na dopravnom inšpektoráte alebo u spracovateľa starých vozidiel. Poplatok za takéto TEČ je 165,50 za 1 ks TEČ, t.j. štandardne za pár je to 331,- eur (pri elektronicky podanej žiadosti cez slovensko.sk je 95,50 za 1 ks TEČ (napr. na motorku) a 191,- eur za pár TEČ (osobné, nákladné vozidlo). Takto TEČ sa vyhotovujú už v novom dizajne vydávanom od 1.1.2023.

Naďalej platia ustanovenia zákona (§ 124 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke), ktoré neumožňujú pri voliteľnej tabuľke požiadať o pridelenie evidenčného čísla

 • prideleného inému vozidlu,
 • v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí takéto výrazy,
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí takýto text, alebo
 • obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

Správny poplatok platí žiadateľ.

Správne poplatky pri vydaní (výmene) TEČ: 

Štandardné vydanie/výmena TEČ:

Pri vydaní/výmene TEČ sa správny poplatok za štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I alebo II sa pri nevyberá !

Sumou 30 € je ale spoplatnené vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (tzv. urýchlené plastové osvedčenie)

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

33,00 €

2 x 16,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

16,00 €

2 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

191,00 €  

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, tzv. zlaté TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

16,50 €

1 x 16,50 €

vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla

Elektronicky**

8,00 €

1 x   8,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

2 x 33,00 €

vydanie  2 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

2 x 16,50 €

 

 

 

 

Osobne*

33,00 €

1 x 33,00 €

vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

16,50 €

1 x 16,50 €

 

 

 

 

DUPLIKÁT PÔVODNE PRIDELENÉHO EČ (resp. pôvodne prideleného VOLITEĽNÉHO EČ):

UPOZORNENIE:
AJ V PRÍPADE STRATY/ODCUDZENIA IBA 1 KS TEČ SA Z DÔVODU OZNAČENIA PRIDELENÉHO DUPLIKÁTU VYMIEŇAJÚ OBIDVE TEČ

* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Podaná žiadosť

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

Osobne*

132,00 €

2 x 66,00 €

vydanie  2 ks plechových duplikátov TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

66,00 €

2 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

66,00 €

1 x 66,00 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

33,00 €

1 x 33,00 €

 

 

 

 

Osobne*

331,00 €

2 x 165,50 €

vydanie 2 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 

Elektronicky**

191,00 €

2 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

165,50 €

1 x 165,50 €

vydanie 1 ks plechového duplikátu voliteľnej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Elektronicky**

95,50 €

1 x 95,50 €

 

 

 

 

Osobne*

347,50 €

1 x 165,50 € (plech)
+ 1 x 182,00 € (plast)

vydanie 1 ks plechového duplikátu prednej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo) 
+ vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

Elektronicky**

207,50 €

1 x 95,50 € (plech)
+ 1 x 112,00 € (plast)

 

 

 

 

Osobne*

182,00 €

1 x 182,00 €

vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej TEČ (prípojné vozidlo - platí len pre TEČ s rozmerom 520 x 110 mm)

Elektronicky**

112,00 €

1 x 112,00 €

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]