Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Výmena osvedčenia o evidencii

Výmenu neplatného dokladu osvedčenie o evidencii je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Doklady od vozidla sú neplatné, ak

 • sú v nich neoprávnene vykonané zmeny,
 • záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti, ak v nich neboli zapísané iné údaje, ako spájacie zariadene alebo iné rozmery pneumatík a ráfikov, atď.),
 • sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné,
 • boli zničené, stratené alebo ukradnuté,
 • bolo vozidlo ukradnuté,
 • tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II, 
 • za neplatný doklad sa považuje doklad, ktorému skončila jeho platnosť.

Držiteľ vozidla je povinný tieto skutočnosti oznámiť dopravnému inšpektorátu a požiadať o ich výmenu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého úkonu, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Správny poplatok platí žiadateľ

Výmena dokladov od vozidla pri zmene priezviska po uzavretí manželstva je s účinnosťou od 1.9.2019 prijatím zákona č. 216/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o správnych poplatkoch je oslobodená od poplatkov, ale iba v prípade ak nežiada o urýchlené doručenie osvedčenia o evidencii časť I podľa predchádzajúcej vety.