Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Výmena osvedčenia o evidencii

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II a zápis správnych údajov do týchto dokladov je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť okrem samotných dokladov aj nasledovné doklady:

 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • aj v prípade, ak sa vydáva len jeden doklad, je potrebné predložiť oba doklady - papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.
 • ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 6 € za každý takýto doklad,
 • ak sa vydáva čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. po strate, je nutné predložiť papierové osvedčenie o evidencii časť II.
 • v prípade straty papierového osvedčenia sa musia vymeniť obidva doklady.

 

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

POZOR! 
S účinnosťou od 1.9.2019 prijatím zákona č. 216/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o správnych poplatkoch
je výmena dokladov od vozidla pri zmene priezviska po uzavretí manželstva oslobodená od poplatkov, ale iba v prípade ak nežiada o urýchlené doručenie osvedčenia o evidencii časť I podľa predchádzajúcej vety.

Doklady od vozidla sú neplatné, ak

 • sú v nich neoprávnene vykonané zmeny,
 • záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.),
 • sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné,
 • boli zničené, stratené alebo ukradnuté,
 • bolo vozidlo ukradnuté,
 • tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II.