Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia (osobne na dopravnom inšpektoráte)

Každé dovezené vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Žiadateľ uvedie, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má žiadateľ ponechané u seba z predošlého vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého procesu zaevidovania dovezeného vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • doklad vystavený okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len "okresný úrad") o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II vystavené okresným úradom,
 • ak došlo ku strate alebo krádeži osvedčenia o evidencii časť II, je potrebné vyžiadať od okresného úradu duplikát osvedčenia o evidencii časť II,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.
 • potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie (§ 114 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).

UPOZORNENIE:

Za nový dopravný prostriedok sa na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa považuje pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov (viď. § 11 ods. 11 zákona o DPH). Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona rozumieme pozemné motorové vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky (viď. § 11 ods. 12 zákona o DPH).

Správny poplatok platí žiadateľ.

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia elektronicky

Pri jednotlivo dovezených vozidlách, ktorým okresný úrad schválil technickú spôsobilosť a v systéme vyznačil, že vozidlo si bude vlastník prihlasovať elektronicky, je potrebné, aby vlastník vozidla mal vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Takto si bude môcť požiadať vlastník dovezeného vozidla o prihlásenie, ale bude to môcť urobiť za neho aj autobazár alebo pracovisko kontroly originality vozidiel.

V takomto prípade je potrebné (ak to už nebolo vykonané v minulosti), aby konateľ autobazáru alebo pracoviska kontroly originality zaslal žiadosť o zavedenie do elektronickej služby, v ktorej môže označiť svojich konkrétnych pracovníkov na využívanie elektronických služieb. Konateľ to môže poslať v listinnej forme, kde vyžadujeme jeho podpis úradne osvedčený u notára alebo na matrike. Tiež to môže konateľ poslať všeobecným podaním adresovaným Ministerstvu vnútra SR na webe www.slovensko.sk, vtedy sa nevyžaduje jeho úradne osvedčený podpis.

Prihlásenie vozidla takýmto spôsobom sa realizuje elektronickou službou Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie (minv.sk), kde bude všetka komunikácia, vrátane úhrady správneho poplatku, zasielaná do elektronickej schránky žiadateľa.