Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

Každé dovezené vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Žiadateľ uvedie, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) žiada prideliť, kde sú možnosti:

  • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
  • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
  • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
  • pridelenie TEČ, ktoré má žiadateľ ponechané u seba z predošlého vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 30,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého procesu zaevidovania dovezeného vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

  • platný doklad totožnosti,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • doklad vystavený okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len "okresný úrad") o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
  • osvedčenie o evidencii časť II vystavené okresným úradom,
  • ak došlo ku strate alebo krádeži osvedčenia o evidencii časť II, je potrebné vyžiadať od okresného úradu duplikát osvedčenia o evidencii časť II,
  • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Správny poplatok platí žiadateľ.