Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Vývoz vozidla - odhlásenie vozidla do cudziny

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať týmto spôsobom:

  1. odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I,
  2. odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do cudziny, t. j. novozakúpeného vozidla od autorizovaného predajcu nových vozidiel, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte.

Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný predložiť:  

  • doklad totožnosti,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • tabuľky s evidenčným číslom; ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*),
  • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné.

UPOZORNENIE! Odborný posudok o kontrole originality vozidla sa pri odhlásení vozidla do cudziny nevyžaduje:

  • ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla (súčasný držiteľ evidovaný v SR sa vysťahuje do cudziny),
  • ak sa do cudziny odhlasuje neevidované vozidlo (nové vozidlo zakúpené od autorizovaného predajcu vozidiel alebo jednotlivo dovezené vozidlo, ktorému okresný úrad schválil technickú spôsobilosť).

Správny poplatok platí žiadateľ.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II. Plastové osvedčenie o evidencii časť I sa doručuje iba v rámci SR.

*) Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu zmeny držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho), to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu nový držiteľ vozidla. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]