Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Jaslovce

Verejná vyhláška:

1. Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 2 MB)

1.1 Grafická časť (PDF, 964 kB)

2. Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 730 kB)

3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 369 kB)

4. Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 1 MB)

5. Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 212 kB)

6. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre projekt JPÚ v k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (PDF, 3 MB)

   Rozhodnutie o ustanovení znalca
   podľa § 8d ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
   úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
   fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov do
   konania Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Jaslovce, lokalita IBV
   Kopanice č. OU-TTPLO-2019/001698 zo dňa 23.04.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa  04.07.2019
 
7.Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Jaslovce lokalita IBV
   Kopanice verejná vyhláška (PDF, 116 kB)  a Grafická časť - Mapa pôvodného stavu (PDF, 439 kB)

8. Schválenie Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Jaslovce lokalita IBV Kopanice - verejná vyhláška (PDF, 168 kB)