Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Ostatné úseky činnosti PLO

Úsek vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom

Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 1. rozhoduje o domnelom vlastníctve,
 2. rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľnosti,
 3. rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby,
 4. rozhoduje o zriadení alebo zrušení vecného bremena,
 5. rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,
 6. vyhotovuje ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam o priznaní nároku na náhradu; 

 

Úsek obnovy evidencie pozemkov

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach a usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 1. oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov,
 2. zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov
 3. zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov,
 4. rozhoduje o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov alebo proti výpisu z návrhu registra,
 5. rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním,
 6. rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov alebo zrušenie vydržania pozemkov,
 7. rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov,
 8. rozhoduje o zmene údajov schváleného a do katastra nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov v prípade, že je správnym orgánom;

 

Úsek ostatných činností v pozemkovej oblasti

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 255/1994 Z. z.“)

 1. vedie zoznam členov poľnej stráže,
 2. rozhoduje o zápise za člena poľnej stráže,
 3. vedie register spoločenstiev vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov podľa §3 ods. 1 zákona č. 255/1994 Z. z.,
 4. registruje zmeny v zmluve o založení spoločenstva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov,
 5. overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže,
 6. vydáva osvedčenie a preukaz člena poľnej stráže,
 7. vyškrtáva člena poľnej stráže zo zoznamu v prípadoch podľa §10 ods. 1 zákona č. 255/1994 Z. z.;

 

Podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“).

 1. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa §9 ods. 2 písm. e) zákona č. 405/2011 Z. z. vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu,
 2. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho alebo na návrh povereného lesníckeho centra nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa §9 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z.;