Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Legislatívne prostredie a metodické usmernenie jej ochrany v SR:

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MP SR 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zákona 220/2004 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely č. 2341/2006 – 910

 

  • Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti ( §13, 14 a 15 zákona č. 220/2004 Z. z.)

Pri každom obstarávaní a spracúvaní územno-plánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov pred schválením posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§22) miestne príslušný Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva v sídle kraja.

Ak obec nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva v sídle kraja môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný alebo iný zámer.

Súhlas podľa §13 až 15 netreba žiadať, ak návrh nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy nepresahuje výmeru 1 000 m2 alebo ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy (§11 a 19).

Vzory žiadostí a zoznam potrebných dokumentov nájdete na karte Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva v sídle kraja.

 

  • Odňatie poľnohospodárskej pôdy (§17 zákona č. 220/2004 Z. z.)

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
Rozhodnutie o odňatí vydáva miestne príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť:
a) súhlas podľa §13 až 15 (len v prípade odňatia nad 1000 m2),
b) projektovú dokumentáciu,
c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú:
   1. číslo listu vlastníctva,
   2. dve vyhotovenia geometrického plánu) plôch navrhovaných na odňatie,
   3. potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
g) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania,
h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde,
i) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia.

Rozhodnutie nie je potrebné vydať:

na účely umiestnenia signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek a geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia, a ak v uvedených prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 25 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2.
- v hraniciach zastavaného územia obce
, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou 5000 m2,
ak ide o nehnuteľnosti, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2 vo vinici, alebo v území určenom územným plánom na záhradkárske účely.

V uvedených prípadoch sa vydáva stanovisko k pripravovanému zámeru.

Poľnohospodársku pôdu možno použiť pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá iba na základe záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy (§17a). Vydaním záväzného stanoviska nie je dotknuté ustanovenie §17, a začína ním rozhodovanie o odňatí.

Vzory žiadostí k §17:

- Žiadosť §17 ods. 1 - trvalé, dočasné odňatie,

- Žiadosť §17 ods. 2a, 3 - zmeny do 15 m2 (RTF, 13 kB),

- Žiadosť §17 ods. 2b, 3 – k pripravovanému zámeru na PP (RTF, 13 kB)

- Žiadosť §17 ods. 2c, 3 - zmeny do 25 m2 (RTF, 13 kB)

 

  • Usporiadanie záberov vyvolaných ľudskou činnosťou a nezákonné stavy na poľnohospodárskej pôde (§11 a §19 zákona č. 220/2004 Z. z.)

a.) záber poľnohospodárskej pôdy ktorý vznikol ľudskou činnosťou pred 25. júnom 1992 sa usporadúva podľa §11 zákona. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku.

Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.

b.) Neoprávnená nepoľnohospodárska činnosť na poľnohospodárskej pôde, ktorá vznikla zastavaním alebo neoprávneným zásahom v termíne po 25. júni 1992 sa usporadúva podľa §19 zákona. Ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§23) zistí, že niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí na stavebný zámer alebo iný zámer:

- nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy na základe odborného stanoviska pôdnej služby, alebo
- ak nie je možné, alebo účelné poľnohospodársku pôdu rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu, rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde a vyzve toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu, aby predložil doklady na usporiadanie druhu pozemku v katastri, najmä výpis z katastra, číslo listu vlastníctva, ak je založený, alebo geometrický plán, ak ide o časť parciel evidovaných v katastri.

Vzory žiadostí:

- Žiadosť §11 - pred rokom 1991 (RTF, 13 kB),

- Žiadosť §19 - po roku 1991 (RTF, 12 kB)

 

  • Zmeny druhov pozemkov (z neinvestičných dôvodov, §9 a 10 zákona č.220/2004 Z. z.)

a.) Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy je možné vykonať len na základe rozhodnutia správneho orgánu (§9 ods. 1).

b.) Zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemkualebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku (okrem lesného pozemku) na poľnohospodársky je možné vykonať len na základe záväzného stanoviska správneho orgánu (§9 ods. 3).

c.) Ak v dôsledku prírodných procesov vznikne pochybnosť o tom, či je pozemok vhodný na poľnohospodárske účelysprávny orgán rozhodne o zmene druhu pozemku na základe odborného stanoviska pôdnej služby (§10)

Vzory žiadostí:

- Žiadosť §9 ods. 3 zmeny medzi PP (RTF, 13 kB)

- Žiadosť §10 zmeny v pochybnosti (RTF, 13 kB)

 

  • Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka (§18 zákona č. 220/2004 Z. z.)

V prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu ustanovenia §13 až 15 a §17 sa neuplatnia. Žiadateľ je povinný si vyžiadať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§23) v ktorom sa určia podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

Súčasťou žiadosti sú najmä:
a) výpis z katastra a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie,
b) bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
c) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Vzor žiadosti:

Žiadosť §18 do jedného roka (RTF, 12 kB)

 

  • Použitie poľnohospodárskej pôdy na produkciu biomasy (§18a zákona č. 220/2004 Z. z.)

Porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy možno založiť na poľnohospodárskej pôde, len na ploche väčšej ako 1000 m2 a najviac na 20 rokov. Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu je povinná podať žiadosť o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín

Vzor žiadosti:

- Žiadosť §18a registrácia plochy rýchlorastúcich drevín (RTF, 16 kB)

 

  • Žiadosť o stanovisko k územnému konaniu

Vzor žiadosti:

- Žiadosť o stanovisko k územnému konaniu (RTF, 14 kB)

 

  • Žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku (vinice) VÚPOP

Vzor žiadosti:

- Žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku (DOC, 27 kB)