Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Úsek lesného hospodárstva

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z.

 1. rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,
 2. rozhoduje o zápise do evidencie lesných pozemkov,
 3. rozhoduje o vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa a obmedzení využívania funkcií lesov na lesnom pozemku,
 4. rozhoduje o výške náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa, vyhotovuje a predkladá centru podpory podklady na zaúčtovanie predpisu pohľadávky,
 5. rozhoduje o zmene hospodárskeho tvaru lesa,
 6. rozhoduje o povolení predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a o povolení predĺženia lehoty na zabezpečenie lesného porastu,
 7. rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,
 8. rozhoduje o používaní cudzích pozemkov,
 9. rozhoduje o využívaní lesnej cesty,
 10. rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,
 11. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa,
 12. rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,
 13. rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,
 14. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd na lesnom majetku,
 15. rozhoduje o súhlase na činnosť odborného lesného hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha,
 16. rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,
 17. vydáva rozhodnutie v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa §62,
 18. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 19. vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a podľa odborných lesných hospodárov a zabezpečuje aktualizáciu údajov týchto a ostatných údajov vo webovej aplikácii informačného systému lesného hospodárstva,
 20. preskúmava námietky proti zápisu zmeny odborného lesného hospodára v evidencii lesných pozemkov,
 21. vydáva výpis z evidencie lesných pozemkov,
 22. rozhoduje o osobitnom obhospodarovaní lesa,
 23. dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,
 24. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,
 25. dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,
 26. vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,
 27. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,
 28. obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností vykonávaných v rámci iného využívania lesov,
 29. vedie evidenciu o odbornej správe lesov,
 30. ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže,
 31. je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,
 32. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
 33. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
 34. vydáva záväzné stanovisko podľa §7 ods.4, §7a a §8 ods.6 zákona č. 326/2005 Z. z.,
 35. rozhoduje o zmene hraníc dielca rozdelením porastu,
 36. zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností,
 37. vykonáva štátny dozor v lesoch,
 38. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,
 39. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z.,
 40. vydáva záväzné stanovisko v konaní o zmene poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok,
 41. zasiela okresnému úradu v sídle kraja ročnú evidenciu o výkone štátnej správy lesného hospodárstva za uplynulý kalendárny rok,
 42. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, vedie evidenciu a uchovávanie súvisiacej dokumentácie,
 43. vykonáva, napr. ako dotknutý orgán úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť lesného hospodárstva, napr. podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 44. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a podľa osobitných predpisov ministerstva pôdohospodárstva; spolupracuje o odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,
 45. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými ministerstvo pôdohospodárstva riadi a kontroluje štátnu správu na úseku lesného hospodárstva,
 46. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva pôdohospodárstva a medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov a zásadných materiálov v oblasti úsekov štátnej správy, ktorých gestorom je ministerstvo pôdohospodárstva,
 47. predkladá návrhy na školenia a skúšky v oblasti vzdelávania a zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov,
 48. zabezpečuje účasť štátnych zamestnancov na pracovných poradách organizovaných odborom opravných prostriedkov, ministerstvo pôdohospodárstva, alebo inštitúciami zriadenými alebo založenými ministerstvom pôdohospodárstva;

 

Podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2010 Z. z.“)

 1. vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
 2. vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
 3. vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu,
 4. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 5. rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu,
 6. prejednáva priestupky alebo iné správne delikty,
 7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 8. vydáva rozhodnutie o nevydaní listu o pôvode podľa §10 ods.6 zákona č. 138/2010 Z.z.,
 9. vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41;