Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Úsek poľovníctva

Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 274/2009 Z. z.“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

 1. rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku,
 2. rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok,
 3. rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver,
 4. rozhoduje o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru,
 5. rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch,
 6. rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním lovu,
 7. rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
 8. prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 9. rozhoduje o povolení výnimky zo zákazu podľa §24 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z.,
 10. posudzuje projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici a v bažantnici,
 11. zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu,
 12. eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register,
 13. eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov,
 14. zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje jej štatút,
 15. vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára,
 16. vydáva súhlas na vypustenie nového druhu zveri podliehajúceho poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, do poľovného revíru,
 17. vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru,
 18. vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu,
 19. vydáva členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže,
 20. schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia,
 21. eviduje odborne spôsobilé osoby na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia,
 22. schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia,
 23. kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov,
 24. registruje poľovnícke organizácie,
 25. rozhoduje o rozpustení poľovníckej organizácie,
 26. spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizuje túto skúšku; navrhuje prednostovi okresného úradu v sídle kraja skúšobnú komisiu pre skúšky poľovníckeho hospodára,
 27. vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok,
 28. navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovného lístka,
 29. povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri,
 30. povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov,
 31. schvaľuje plán spoločných poľovačiek na majú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania,
 32. povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého,
 33. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
 34. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
 35. vo vzťahu k poľovníctvu vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41.