Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Úsek pozemkových úprav

Projekty pozemkových úprav v pôsobnosti OÚ Levice PLO:

Prípravné konania pozemkových úprav

PPÚ Veselá

PPÚ Malý Pesek

PPÚ Tekovské Lužianky

PPÚ Lula

PPÚ Dolné Turovce

PPÚ Stredné Turovce

JPÚ Tehla, Pri vrábeľskej ceste

JPÚ Bajka Stredný hon

JPÚ Ondrejovce

JPÚ Čajkov Lúpaný kameň

JPÚ Vozokany nad Hronom, lokalita MVE Vozokany

Ukončené projekty pozemkových úprav:

JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

JPÚ Levice Športový areál

JPÚ Kalná IBV Veľké zeme

JPÚ Rybník lokalita Vinice

JPÚ Medvecké Studený chotár

JPÚ Hor. Tekovský Hrádok Letisko

JPÚ Malé Kozmálovce Jutrá

PPÚ Tešmak

PPÚ Veľké Šarovce

PPÚ Malé Šarovce

PPÚ Sazdice

PPÚ Šalov

PPÚ Lontov

PPÚ Ipeľský Sokolec

PPÚ Nýrovce

PPÚ Čaka

PPÚ Ipeľské Úľany

PPÚ Bielovce

Okresný úrad Levice podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
 2. nariaďuje alebo oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje a vykonáva prípravné konanie pozemkových úprav,
 3. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hradní obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne, organizuje a zabezpečuje činnosť komisie,
 4. zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
 5. zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu,
 6. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu, doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu,
 7. rieši námietky proti registru pôvodného stavu a schvaľuje register pôvodného stavu,
 8. prerokúva návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými správcami verejných zariadení,
 9. zabezpečuje zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 10. oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 11. prerokúva námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia,
 12. zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav,
 13. prerokúva s vlastníkmi pozemkov ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov a zabezpečuje vyhotovenie zásad umiestnenia nových pozemkov a ich dohodnutie so združením účastníkov,
 14. zabezpečuje zverejnenie a doručenie zásad umiestnenia nových pozemkov vlastníkom a vyhodnocuje a oznamuje platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov, platné zásady doručí združeniu účastníkov,
 15. zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovanie o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav,
 16. prerokúva návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi,
 17. zverejňuje návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plná a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu,
 18. prerokúva a rieši námietky proti rozdeľovaciemu plánu a výpisom z rozdeľovacieho plánu, ak námietky nevybaví, predloží ich na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja,
 19. schvaľuje rozdeľovací plán,
 20. určuje a zverejňuje postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní dohodnutý so združením účastníkov a nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
 21. schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
 22. zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení budovaných v rámci pozemkových úprav,
 23. spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
 24. predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 25. vedie register združení účastníkov pozemkových úprav,
 26. môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav,
 27. koná pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vyporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách,
 28. poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 29. kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch nevrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy,
 30. zúčastňuje sa na kontrolách vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ďalšími oprávnenými inštitúciami v súvislosti refundáciou oprávnených výdavkov,
 31. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 32. rozhoduje o povolení alebo nariadení pozemkových úprav,
 33. rozhoduje o zmene obvodu projektu pozemkových úprav,
 34. rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stavu,
 35. rozhoduje o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 36. rozhoduje o zastavení konania,
 37. rozhoduje o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav,
 38. rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav,
 39. rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
 40. rozhoduje o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pri zistení chybných údajov,
 41. rozhodnutie o uložení pokuty zhotoviteľovi za nesplnenie povinností (§25 ods.4)
 42. predkladá návrh na odobratie osvedčenia vydaného podľa §25a (§25 ods.4, §25a ods.13)
 43. plní ostatné potrebné úlohy a činnosti v súvislosti s aplikáciou ustanovení zákona č. 330/1991 Zb. SNR;

Okresný úrad Levice podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov:

 1. oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou,
 2. zasiela SPF výzvu k návrhu náhradných pozemkov,
 3. zabezpečuje zostavenie registra pôvodného stavu,
 4. určuje výšku náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade na základe znaleckého posudku,
 5. doručuje do vlastných rúk vlastníkom výpis z úvodných podkladov
 6. rozhoduje o námietkach proti úvodným podkladom,
 7. ak sa preukážu dôvody, zastavuje konanie podľa,
 8. rozhoduje o schválení úvodných podkladov,
 9. vykonáva zisťovanie o súhlase vlastníkov so spôsobom náhrady v pozemkoch alebo v peniazoch,
 10. rozhoduje o poskytnutí náhrady v peniazoch,
 11. rozhoduje o poskytnutí náhrady v pozemkoch,
 12. zadáva vypracovanie projektu pozemkových úprav a zverejní návrh projektu v obci a doručí každému účastníkovi konania výpis z návrhu projektu,
 13. prerokúva a rieši námietky proti návrhu projektu, ak námietky nevybaví predloží ich na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja,
 14. schvaľuje projekt pozemkových úprav,
 15. rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav oznamuje verejnou vyhláškou,
 16. rozhoduje o nariadení vykonania schváleného projektu pozemkových úprav,
 17. rozhoduje o chválení vykonania projektu pozemkových úprav,
 18. rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania, ak sa zistí, že nie sú splnené podmienky zákona na začatí konania,
 19. rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku;