Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Inšpekcia práce a požiarny dozor Ministerstva vnútra SR

Činnosť inšpekcie práce a požiarneho dozoru:

 • vykonáva inšpekciu práce a plní úlohy inšpektorátu práce v útvaroch ministerstva a v zariadeniach ministerstva, v útvaroch Policajného zboru, v útvaroch Hasičského a záchranného zboru a v útvaroch Horskej záchrannej služby,
 • vykonáva požiarny dozor na ministerstve v stavbách pre bezpečnosť štátu,
 • vykonáva štátnu správu v oblasti požiarneho dozoru a ochrany pred požiarmi v rezorte ministerstva,
 • kontroluje činnosť zamestnancov bezpečnostnotechnickej služby centra bezpečnostnotechnických činností ministerstva a podieľa sa na ich odbornej výchove a vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • podieľa sa na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných a služobných úrazov, ktorými bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, chorôb z povolania a vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu v spolupráci s autorizovaným bezpečnostným technikom,
 • navrhuje technické, organizačné a iné opatrenia na zlepšenie zisteného stavu dodržiavania právnych predpisov a nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov v určených lehotách zodpovednému vedúcemu,
 • uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien pre ministerstvo,
 • posudzuje a vydáva odborné stanoviská a prijíma opatrenia v oblasti prevádzky a bezpečnosti technických zariadení na ministerstve,
 • zisťuje, zhromažďuje, spracováva a odovzdáva informácie v oblasti bezpečnosti a ochrany práce príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • navrhuje vedúcim zamestnancom útvarov ministerstva technické, organizačné a iné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určených lehotách,
 • spolupracuje s ostatnými štátnymi inšpekčnými a dozornými orgánmi a zabezpečuje účasť vymenovaných zamestnancov ministerstva v medzirezortných komisiách so zameraním na oblasť ochrany práce vrátane medzinárodnej spolupráce,
 • poskytuje zamestnancom ministerstva a vedúcim zamestnancom útvarov ministerstva poradenstvo v rozsahu základných odborných informácií a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany práce na ministerstve.

 

Oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru je pri výkone svojej činnosti nezávislé a vykonáva ho prostredníctvom inšpektorov. 

KONTAKTY

Oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru

VEDÚCA ODDELENIA: Ing. Elena Farkašová

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
tel.: +421 2 48593009
tel.:              8043009
e-mail: 
TA.13G4@S1FASTLSO.S3YRY@

INŠPEKTOR: Ing. Anton Daniel

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
tel.: +421 2 48593031
tel.:             8043031
e-mail:TA.13G4@RYG3SP.3FK3S@


INŠPEKTOR: Ing. Branislav Koštial

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
tel.: +421 2 48593009
tel.:             8043279
e-mail: TA.13G4@RSGKAFT.1SRAG3SL2@

 


INŠPEKTORKA: Ing. Anna Stašová

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
tel.: +421 2 48593007
tel.:             8043007
e-mail:TA.13G4@S1FASKA.S33S@