Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Vybrané pojmy

Inšpekcia práce

Je výkon dozoru nad plnením povinností vyplývajúcich z ustanovení predpisov upravujúcich pracovnoprávne a štátnozamestnanecké vzťahy, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia a bezpečnosti výrobných a pracovných systémov. Pôsobí kontrolne, represívne a poradensky.

Pracovný úraz (služobný úraz)

Je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Choroba z povolania

Je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedenom v prílohe k zákonu o sociálnom poistení, ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných (služobných) úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením.

Stavby pre bezpečnosť štátu

Považujú sa stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo vo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.

Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb

Je uplatnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej bezpečnosti pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien záväzným stanoviskom.