Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci je podchytená aj v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej ju ustanovujú právne predpisy, interné a ostatné predpisy pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aplikáciu požiadaviek BOZP v Slovenskej republike vymedzuje v súčasnosti platný zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základných podmienok na zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Zahŕňa súpis povinností pre zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov, postupy pri vydávaní osvedčení bezpečnostného technika (a autorizovaného bezpečnostného technika) a pri zabezpečovaní potrieb vzdelávania v tejto oblasti. Zákon je zostavený tak, aby svojou štruktúrou a požiadavkami dával základný minimálny rámec na implementáciu systému manažérstva BOZP.

Je potrebné podotknúť, že zákon o BOZP sa nevzťahuje vo všetkých bodoch na výkon štátnej služby, ktorú vykonávajú príslušníci Policajného zboru SR. Preto sa bezpečnostnými požiadavkami zaoberá zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v ktorom podľa §135 upravuje a zaisťuje požiadavky BOZP policajtov vykonávajúci Služobný úrad.

Hlavnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je chrániť to najdôležitejšie čo máme a to je zdravie každého z nás. Ochrana zdravia pri práci je zabezpečovaná stavom pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia.

 

Našim cieľom v oblasti BOZP je  :

 • zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov,
 • vytvoriť priaznivé pracovné podmienky a tým zabezpečiť pohodu na pracovisku,
 • vybudovať silnú sociálnu ochranu zamestnancov,
 • prispieť k eliminovaniu škôd spôsobených zamestnávateľovi na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom a služobnom procese a iné finančné straty.


Bezpečné a zdraviu prospešné musia byť všetky prvky pracovného procesu, najmä:

 • pracovné podmienky,
 • budovy,
 • komunikácie,
 • stroje a iné technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia,
 • pracovné pomôcky,
 • pracovné postupy,
 • organizácia práce,
 • spôsob odmeňovania za prácu,
 • ľudia a vzájomné vzťahy medzi ľuďmi.

 

Zamestnávateľ si musí vybudovať BOZP a to v prvom rade najmä zabezpečovaním zvyšovaním osvety v oblasti BOZP, staraním sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Zamestnanci na základe zvýšenej osvety v oblasti BOZP vedia že si musia a pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb.