Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Pracovný úraz a choroba z povolania

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Za škodu vzniknutú zamestnancovi pri plnení pracovných úloh, pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie alebo došlo k jeho smrti úrazom zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol poškodený v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. § 195 Zákonníka práce

Oznamovaciu a ďalšie povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a interný predpis  N MV SR č. 135/2014 o OOPP a N MV SR 154/2015 o BOZP.

Príčiny vzniku pracovného úrazu vyšetruje zamestnávateľ. Na záver vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu vyplní záznam o registrovanom pracovnom úraze, ktorého vzor je uvedený vo vyhláške MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.

Záznam o registrovanom pracovnom úraze spisuje priamy nadriadený poškodeného zamestnanca a  môže ho vyplniť aj v elektronickej podobe.

Príčiny vzniku pracovného úrazu s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví vyšetruje  inšpekcia MVSR , nakoľko MVSR má vlastnú inšpekciu pre oblasť BOZP a PO ktoré nespadá pod inšpektoráty práce.

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania (.RTF) , ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh a za podmienok uvedených v zozname.

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere a kde pracoval za podmienok, z ktorých vznikla jeho choroba z povolania. (§ 195 Zákonníka práce)

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 Zákonníka práce.

 

Na ochranu pred chorobami z povolania sú ustanovené špecifické požiadavky pre problematiku:

  • hluku,
  • vibrácií,
  • chemických látok,
  • karcinogénnych a mutagénnych látok,
  • ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia a
  • ďalších škodlivých faktorov pracovného prostredia.