Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Oprávnenia, osvedčenia a preukazy

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri plnení pracovných povinností môže niektoré odborné činnosti vykonávať len kvalifikovaná právnická osoba alebo fyzická osoba na základe oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu .

Vydané oprávnenia, osvedčenia a preukazy možno odobrať v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení môžu len oprávnené právnické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky § 14 zákona č. 124/2006 Z.z..

Oprávnenie vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a zároveň zverejňuje zoznam týchto oprávnených právnických osôb.

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú alebo právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý spĺňa požiadavky § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a má oprávnenie.

Oprávnenie vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. 

Zoznam oprávnených právnických osôb zverejňuje Národný inšpektorát práce.

Živnostník - fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom - môže vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení a plniť tlakové nádoby na dopravu plynov bez tohto oprávnenia, ak je na jej vykonávanie odborne spôsobilá – svoju odbornú spôsobilosť preukazuje dokladom (preukazom, osvedčením) podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z..

Obsluhovať určené pracovné prostriedky a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16  ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. vydáva:

  • príslušný inšpektorát práce,
  • osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
  • stredná škola alebo vysoká škola pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,
  • revízny technik.
     

Vlastník preukazu, osvedčenia alebo dokladu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu aj dodávateľským spôsobom bez oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Funkciu Bezpečnostnotechnickej služby pre MVSR zabezpečuje Centrum bezpečnostnotechnických zariadení Topoľčianky, oddelenie BOZP a PO prostredníctvom vlastných bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečovať zamestnávateľ podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úlohy pracovnej zdravotnej služby pre rezort MVSR zabezpečuje Nemocnica Svätého Michala a.s.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Úlohy pracovnej zdravotnej služby ustanovuje § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.