Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Nový pakt o migrácii a azyle

 

Nový pakt o migrácii a azyle predstavila Európska komisia 23.septembra 2020 ako nový strategický dokument. (Úplný názov: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o Novom pakte o migrácii a azyle).

Cieľom tohto nelegislatívneho aktu(ďalej len „Pakt“) je definovať opatrenia, ktoré nahradia ad hoc riešenia pri riadení migrácie a azylu pragmatickými a realistickými postupmi, a tým prispejú k tomu, aby sa situácia nezvládnutej migračnej krízy z roku 2015neopakovala.

Ministri vnútra členských štátov EÚ sa Paktu venovali na prvom zasadnutí po jeho predstavení v októbri 2020 (Neformálna videokonferencia ministrov vnútra EÚ o migrácii).

Téma rezonovala aj na ďalších  zasadnutia  Rady  ministrov  pre spravodlivosť a vnútorné  záležitostí  EÚ

Spolu s Paktom predložila Európska Komisia aj ďalšie dokumenty. Medzi nimi je aj 5 návrhov legislatívnych aktov- nariadení, ktoré súvisia s reformou spoločného európskeho azylového systému (CEAS).

K návrhom nariadení prebiehajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom EÚ rokovania na úrovni pracovných skupín, aktuálne  najmä na pracovnej skupine pre azyl (Asylum Working Party/AWP). Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 sa zatiaľ realizujú formou on-line rokovaní.

Experti migračného úradu MV SR na uvedených rokovaniach presadzujú pozície Slovenskej republiky vymedzené v rámci tzv. predbežných stanovísk. Návrhy národných pozícii prešli riadnym pripomienkovým konaním a sú k dispozícii na webovej stránke Slov-Lex.  Na tejto stránke je možné nájsť aj celé texty návrhov nariadení v slovenskom a anglickom jazyku:

  • Skríning    (Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza preverovanie štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240 a    (EÚ) 2019/817
  • Procedurálne nariadenie    (Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ)
  • Nariadenie o riadení azylu a migrácie (Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/E  a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu])
  • Krízové situácie    (Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa riešia krízové situácie a prípady vyššej moci v oblasti migrácie a azylu)
  • EURODAC    (Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie biometrických údajov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o riadení azylu a migrácie] a nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o presídlení], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1240 a (EÚ) 2019/818)

 

Od predstavenia Nového paktu o migrácii a azyle sa len počas troch mesiacov nemeckého predsedníctva v Rade EÚ, v druhom polroku 2020,  realizovalo viac ako 10 on-line zasadnutí pracovnej skupiny pre azyl.

Vzhľadom na skúsenosti z minulosti možno predpokladať,  že kým príde k schváleniu finálnych textov nariadení, to znamená zo strany Rady EÚ ako aj Európskeho parlamentu, uplynie ešte veľa času.

V niekoľko minútovej  video-prezentácii  si môžete vypočuť  stručné odpovede na nasledovné  otázky:  

Nový Pakt o migrácii  azyle: 

  • prečo bol predložený?
  • o čom je?
  • a čo znamená pre Slovensko?

 

 
>