Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Hrádište pod Vrátnom

Pozemkové úpravy / PPÚ Hradište pod Vrátnom

06/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hradište pod Vrátnom


- Vedúci projektu :Bc. Danka Rybnikárová
- Spracovateľ: GEODET spol. s r.o.,Bratislava, Malodunajská 15
 

 

Harmonogram prác

31.10.2006

Práce v bodovom poli

31.7.2007

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.5.2008

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.5.2008

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.5.2009

Ocenenie pozemkov

31.5.2009

Register pôvodného stavu po ROEP

31.10.2010

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.10.2010

Miestny územný systém ekologickej stability

1.4.2011

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.10.2012

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

1.10.2013

Vykonanie projektu pozemkových úprav

30.6.2014

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

 Evidenčná karta (PDF, 32 kB)

 

26/08/14

Schválenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom bolo schválené rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2014/001883-schv.vykonania zo dňa 21. 8. 2014. Rozhodnutie spolu s dvomi prílohami je doručované verejnou vyhláškou č. 23/2014.

Rozhodnutie o schválení PPÚ (PDF, 3 MB)    Príloha č.1 (PDF, 7 MB)   Príloha č. 2 (PDF, 5 MB)

26/06/14

Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Hradište pod Vrátnom

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom bolo nariadené verejnou vyhláškou č. 18/2014 pod číslom OU-SE-PLO/2014/001883-nariadenie vykonania zo dňa 23. 6. 2014

 Grafická časť (PDF, 8 MB)    Technická správa (PDF, 81 kB)   Nariadenia vykonania HpV Vyhláška č. 18/2014 (PDF, 2 MB)

19/05/14

Schválenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom bol schválený rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2014/001883 zo dňa 15. 5. 2014. Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou č. 14/2014.

Verejná vyhláška č. 14/2014 (PDF, 3 MB)

18/03/14

Obvodný pozemkový úrad v Senici   vyzval  Okresný úrad Senica, katastrálny odbor, aby za účelom vykonania aktualizácie RPS a rozdeľovacieho plánu pozastavil zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní, dňom 1. apríla 2014.

 Výzva (PDF, 908 kB)

06/12/12
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hradište pod Vrátnom bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.20/2012 č.j S/2012/00228-s.138/2006-RNS z 5.12.2012.

Verejná vyhláška č. 20/212 (PDF, 2 MB)  Rozdelovací plán - grafická časť (PDF, 1 MB)

26/10/11
Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hradište pod Vrátnom - platnosť oznámená Verejnou vyhláškou č.8/2011 č.j.:138/06-11/2011-platnosť z 5.10.2011.

Verejná vyhláška č. 8/2011 (PDF, 961 kB) 

13/06/11
Zverejnenie Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v PPÚ Hradište pod Vrátnom

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v PPÚ Hradište pod Vrátnom boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.6/2011 zo dňa 27.5.2011 č.j.138/06-11/2011-ZUNP

Verejná vyhláška č. 6/2011 (PDF, 31 kB)  Návrh ZUNP (PDF, 56 kB)  Výsledná mapa ZUNP (PDF, 3 MB)

31/03/11
Schválenie VZFUU v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom boli schválené Verejnou vyhláškou č. 1/2011 z 31.3.2011 č.j.:s.138/06-165/09-VZFUU.

VZFUÚ (PDF, 3 MB)  Vyhláška č. 1/2011 (PDF, 47 kB)

15/02/11
Pozvánka na zhromaždenie účastníkov PÚ

Prerokovanie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom - Pozvánka na hromaždenie, ktoré sa uskutoční 11.3.2011 o 17,00hod. v kultúrnom dome v Hradišti pod Vrátnom

Pozvánka (PDF, 1 MB)

03/08/10
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Technická správa (PDF, 412 kB)  Návrh funkčného usporiadania územie (PDF, 5 MB)  Navrhované a existujúce SZO a VZO (PDF, 3 MB)

03/08/10
Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom boli zverejnené Vyhláškou č. 6/2010 č.j.:138/06-165/09-VZFU z 29.7.2010

Vyhláška č. 6/2010 (PDF, 41 kB)

24/09/09

Návrh VZFUU PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - návrh pred prerokovávaním podľa §9 ods.12 zákona 330/1991Zb. v platnom znení. Prerokovávanie s predstavenstvom a dotknutými orgánmi a organizáciami sa uskutoční 12.10.2009 na Obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom.

MUSES (PDF, 5 MB)  Návrh FÚ (PDF, 1 MB)  Kostra ciest (PDF, 297 kB)

24/09/09
Schválenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Register pôvodného stavu PPÚ Hradište pod Vrátnom bol schválený Vyhláškou č.2/2010 č.j.:s.138/06-94/09/RPS zo dňa 29.6.2010

Schválenie RPS (PDF, 39 kB)

23/09/09
Zverejnenie Registra pôvodného stavu v k.ú. Hradište pod Vrátnom

Register pôvodného stavu  PPÚ Hradište pod Vrátnom bol zverejnený Vyhláškou č.17/2009 č.j.138/06-94/09-RPS zverejnenie zo dňa 17.7.2009

Zverejnenie RPS (PDF, 34 kB)

23/09/09
Ustanovujúce zhromaždenieúčastníkov PÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

-Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav: zvolané: Vyhláškou č.34/2006 z 23.8.2006, konané: 14.9.2006

Vyhláška 34/2006 (PDF, 28 kB)  Stanovy (PDF, 37 kB)  Zápisnica (PDF, 62 kB)

28/11/08
Nariadenie PÚ v k.ú. Hradište pod Vrátnom

-Nariadenie PÚ : Rozhodnutie č.j.138/2006-nariadenie /HpV z 26.6.2006 právoplatné : 13.7.2006

Nariadenie PÚ (PDF, 56 kB)