Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Petrova Ves a Primoravské lúky

Pozemkové úpravy / PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky

01/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky


- Vedúci projektu :Bc. Danka Rybnikárová
- Spracovateľ: PPU a.s., Trenčín, Električná 17
 

Harmonogram prác

31.10.2006

Práce v bodovom poli

31.6.2007

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.5.2008

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav/blok A-Prim. Lúky

31.5.2008

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav/blok A-Prim. Lúky

31.5.2009

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav/blok B-Petrova Ves

31.5.2009

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav/blok B-Petrova Ves

31.5.2010

Ocenenie pozemkov

31.5.2010

Register pôvodného stavu po ROEP

31.3.2011

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.3.2011

Miestny územný systém ekologickej stability

31.1.2012

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.1.2013

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.10.2013

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.8.2014

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

Evidenčná karta (PDF, 33 kB)

03/03/15

Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky 

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky bolo nariadené  Okresným úradom Senica, pozemkovým a lesným odborom dňa 2. 3. 2015 pod č. j. OU-SE-PLO/2015000466-nariadenie vykonania.

Nariadenie vykonania PPÚ je doručované verejnou vyhláškou č. 4/2015.

Nariadenie vykonania PL a PV (PDF, 2 MB)   PL Užívanie druhy pozemkov (PDF, 1 MB)   PL Užívanie vlastníctvo (PDF, 419 kB)   PV Užívanie druhy pozemkov (PDF, 3 MB)   PV Užívanie vlastníctvo (PDF, 818 kB)  Technická správa (PDF, 171 kB)

21/01/15

Schválenie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky bol schválený rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2015/000466 schv. PPÚ zo dňa 21. 1. 2015.

Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 1/2015

Rozhodnutie o schválení PPÚ Vyhláška č. 1/2015 (PDF, 2 MB)

07/05/13
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.3/2013 č.j S/2013/00090-s.282/2004-RNS z 3.5.2013.

Verejná vyhláška č. 3/2013 (PDF, 2 MB)  Rozdeľovací plán k. ú. Petrova Ves - grafická časť (PDF, 2 MB)  Rozdeľovací plán k.ú. Primoravské lúky - grafická časť (PDF, 526 kB)

20/07/12
Oznámenie o platnosti ZUNP

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky platné 17.7.2012. Platnosť ZUNP oznámená Verejnou vyhláškou č.13/2012 č.j.:S/2012/00096-ZUNP-platnosť

Verejná vyhláška č.13/2012 (PDF, 29 kB)

15/02/12
Zverejnenie Zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Petrova ves a Primoravské Lúky

Zásady pre umiesnenie nových pozemkov PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.3/2012 č.j.S-2012/00096-ZUNP z 14.2.2012 

Verejná vyhláška č. 3/2012 (PDF, 33 kB)  ZUNP (PDF, 3 MB)

02/02/12
Schválenie VZFUU PPÚ Petrova Ves a Primoravské lúky

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia  v k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky boli schválené Verejnou vyhláškou č.2/2012 č.j. 8/2012/00073-VZFUU z 1.2.2012

Verejná vyhláška č. 2/2012 (PDF, 47 kB)  Výsledná mapa VZFUÚ k. ú Petrova Ves (PDF, 5 MB)  Výsledná mapa VZFUÚ k. ú. Primoravské lúky (PDF, 2 MB)

02/02/12
Schválenie RPS v PPÚ Petrova Ves a Primoravské lúky

 -Register pôvodného stavu PPÚ Petrova Ves a Primoravské lúky schválený Verejnou vyhláškou č.14/2011 č.j.s282/04-166/09 schvalenie RPS z 29.12.2011.

Vyhláška č. 14/2011 (PDF, 42 kB)

14/04/11
Oznámenie o zverejnení VZFUÚ

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav  k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky bolo oznámené Verejnou vyhláškou č.4/2011 z 7.4.2011 č.j.282/04-131/10-VZFUÚ

Vyhláška (PDF, 40 kB)  Návrh FUU k. ú. Petrova Ves (PDF, 5 MB)  Návrh FUU k. ú. Primoravské lúky (PDF, 2 MB)

01/03/11
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky

Materiály k prejednávaniu VZFUUpre k.ú. Primoravské Lúky ,ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2011

Návrh (PDF, 1 MB)  (PDF, 1 MB)  (PDF, 1 MB)

01/03/11
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky

Materiály k prejednávaniu VZFUU pre k.ú. Petrova Ves ,ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2011

(PDF, 1 MB)  (PDF, 1 MB) 

01/03/11
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky

Materiály k prejednávaniu VZFUU pre k.ú. Petrova Ves,ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2011

(PDF, 4 MB)  (PDF, 4 MB)  Prehľadná situácia (PDF, 4 MB)

21/12/09
Zverejnenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky

Dotazník zasielaný s výpisom RPS

Dotazník Petrova Ves (PDF, 578 kB) Dotazník Primoravské lúky (PDF, 567 kB)

21/12/09
Zverejnenie Registra pôvodného stavu

Register pôvodného stavu pre k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky bol zverejnený Vyhláškou č.24/2009 č.j.282/06-166/09-RPS z 2.11.2009

Vyhláška č. 24/2009 (PDF, 34 kB)  Prihláška do PPÚ k. ú. Petrova Ves (PDF, 619 kB)  Prihláška do PPÚ k. ú Primoravské lúky (PDF, 609 kB)

10/12/09
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav PPÚ v k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav: zvolané: Vyhláškou č.40/2006 z 2.10.2006, konané: 27.10.2006

Vyhláška (PDF, 28 kB)  Stanovy (PDF, 38 kB)  Zápis (PDF, 70 kB)

28/11/08
Nariadenie PÚ v k.ú. Petrova Ves a Primoravské lúky

-Nariadenie PÚ : Vyhláška č. 18/2006-č.j.282/2004-nariadenie /PVaPL z 28.6.2006 právoplatné : 7.8.2006

Nariadenie PÚ (PDF, 59 kB)