Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vláda schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu

31. 10. 2012

Extremisti

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu obsahuje informácie o výsledkoch aktivít, ktoré boli realizované v roku 2011 a v prvom polroku 2012. Zainteresované subjekty vo veľkej miere dôsledne realizovali aktivity zamerané na napĺňanie cieľov koncepcie, čo však nie je možné kvalitatívne vyhodnotiť po prvom roku jej plnenia. Medzirezortná a medzinárodná spolupráca je nastavená
na dobrej úrovni. Úlohy uložené v Koncepcii boja proti extrémizmu boli stanovené na obdobie štyroch rokov a v súčasnej dobe ich nie je potrebné aktualizovať.

SITUÁCIA V SR V ROKU 2011

V priebehu roka 2011 a v prvom polroku 2012 vzrástol počet organizovaných protestných zhromaždení, ktoré boli zneužívané prívržencami extrémizmu zamerané predovšetkým na kritiku rozpočtových opatrení a ekonomickej situácie, systému a medializované kauzy a „anticiganizmus“.
V roku 2011 a v prvom polroku 2012 vyvíjali aktivity členovia občianskeho združenia Slovenská pospolitosť a Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa hlási k nacionalizmu, pričom jej nie sú cudzie ani rasistické a xenofóbne názory. Na podporu Slovenskej pospolitosti a Ľudovej strany Naše Slovensko vystupovalo aj občianske združenie Nové slobodné Slovensko  a neregistrované hnutie „Národný odpor“ a „Kysucký vzdor“, ktorého členovia majú podobné názory ako Slovenská pospolitosť. Hlavnou témou aktivít Ľudovej strany Naše Slovensko a Slovenskej pospolitosti bolo riešenie problematického spolužitia majoritného obyvateľstva s rómskou komunitou.

V roku 2011 bolo v SR zaevidovaných 242 trestných činov extrémizmu, z ktorých sa podarilo objasniť 108 /t.j. 44,63 % objasnenosť/.

VYHODNOTENIE ÚLOH NA ROKY 2011-2014

S predpokladanou účinnosťou od 1. marca 2013 rezorty vnútra a spravodlivosti pripravili novelu trestného zákona
zameranú na prísnejší postih páchateľov trestných činov extrémizmu a doplnenie skutkových podstát trestných činov o trestné činy z nenávisti pre rozdielnosť pohlaví alebo príslušnosti k inej kultúrnej a sociálnej skupine. Cieľom je posilniť boj proti extrémizmu prostredníctvom efektívnejšieho potierania a vyšetrovania extrémistickej trestnej činnosti.

V rámci zabezpečenia účinného boja s extrémizmom medzirezortný Expertný orgán pre boj so zločinnosťou v marci tohto roka odsúhlasil vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Skupina prvý raz zasadla v máji tohto roka a zriadila legislatívnu podskupinu /zástupcovia MS SR, GP SR a MV SR/ ako aj operatívnu pracovnú podskupinu /predstavitelia Policajného zboru, Zväzu väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Vojenskej polície, Vojenského obranného spravodajstva a Kriminálneho úradu finančnej správy/, ktorá sústreďuje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu.

Na rokovanie vlády sa plánuje predložiť Koncepcia boja proti diváckemu násiliu.

V marci minulého roka vláda zriadila Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie /poradný orgán vlády/. Jeho vytvorenie vyplýva z medzinárodných záväzkov SR v oblasti ľudských práv, ktoré zakotvujú povinnosť SR odstrániť rasovú diskrimináciu vo všetkých jej formách a prijímať aktívne opatrenia na zamedzenie šírenia ideológie založenej na rasovej či etnickej nenávisti.

Takisto sa zabezpečuje obmena materiálno-technického vybavenia policajných útvarov podieľajúcich sa na boji proti extrémizmu a ich personálne posilnenie.

Znenie vlani schválenej Koncepcie boja proti extrémizmu nájdete tu (PDF, 736 kB) /pdf, 735,9 Kb/.     

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz