Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Jednoduché pozemkové úpravy

 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolné Vestenice - lokalita Medzi vodami

Verejna vyhlaska - Rozhodnutie o ustanoveni znalca v JPU D. Vestenice - Medzi vodami  OU PD PLO1 2024_000136_069 (PDF, 382 kB)

Verejná vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov JPU v Dolných Vesteniciach v lokalite Medzi vodami (PDF, 705 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povoleni pozemkovych uprav JPU Dolne Vestenice OU-PD-PLOI-2023_010204-227 (PDF, 715 kB)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice, lokalita Medzi vodami (PDF, 741 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Ráztočno - hospodársky dvor

Verejna vyhlaska - Rozhodnutie o schvaleni VZFU v JPU Raztocno - hospodarsky dvor OU PD PLO1 2024_000383 696 (PDF, 470 kB)

Návrh všeobecných zásad usporiadania územia Ráztočno OU-PD-PL01-2023_000856-674 (PDF, 271 kB)

Technická správa usporiadania územia Ráztočno  851868_J1_VZFU_VNZ_TSPa (PDF, 3 MB)

Mapa funkčného usporiadania územia Ráztočno 851868_J1_VZFU_VNZ_MFUU (PDF, 472 kB)

Verejná vyhľáška Schválenie registra pôv stavu v JPÚ Raztocno hospodársky dvor OU PD PLO1 2023_000856-655 (PDF, 127 kB)

Verejná vyhlaška_zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednod. poz. úprav v časti k ú Ráztočno - v lokalite hospodársky dvor OU_PD_PLOI_2023000856_549 (PDF, 434 kB)

Verejná vyhláška - Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastnikov jednoduchých pozemkových úprav v Ráztočne v lokalite hospodársky dvor (PDF, 680 kB)

Verejná vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v Ráztočne, v lokalite hospodársky dvor (PDF, 419 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene obvodu JPÚ Ráztočno, hospodársky dvor (PDF, 238 kB)

                  Príloha č. 1 Verejnej vyhlášky - rozhodnutia o zmene obvodu JPÚ Ráztočno,hospodársky dvor (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení JPÚ Ráztočno, hospodársky dvor (PDF, 599 kB)

                 Príloha č. 1 Verejnej vyhlášky – rozhodnutia o povolení JPÚ Ráztočno, hospodársky dvor (PDF, 281 kB)

                 Príloha č. 2 Verejnej vyhlášky – rozhodnutia o povolení JPÚ Ráztočno, hospodársky dvor (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou JPÚ – AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. v k. ú. Ráztočno (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Morovno - hospodársky dvor

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčneho usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v časti ku Morovno v lokalite hospodársky dvor OU-PO-PLO 1-2024_000382- 238 (PDF, 853 kB)

Návrh všeobecných zásad usporiadania územia Morovno  OU-PD-PL01-2023_000855-220 (PDF, 279 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia Morovno 838501_J1_VZFU_VNZ_MFUU (PDF, 326 kB)

Technická správa usporiadania územia Morovno 838501_J1_VZFU_VNZ_TSPa (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Morovno - hospodársky dvor OU-PD-PL01-2023000855-204 (PDF, 502 kB)

Verejná vyhláška - OU-PD-PLOI-2023_000855-173 Verejna vyhlaska Zverejnenie registra povodneho stavu (PDF, 111 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení JPÚ Morovno, hospodársky dvor, v k. ú. Morovno  (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou JPÚ – AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. v k. ú. Morovno (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Oslany

Verejná vyhláška (PDF, 61 kB) - (PDF, 61 kB)ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO REGISTRA - vlastníctva k pozemkom v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Oslany (PDF, 61 kB)

Obvod projektu JPÚ k. ú. Oslany - mapa (PDF, 495 kB)

Schválenie RPS Oslany (PDF, 2 MB)                      

Rozhodnutie – Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Oslany (PDF, 2 MB)

Vyhláška - Zverejnenie projektu pozemkových úprav - Rozdeľovací plán a register nového stavu v k. ú. Oslany v obvode projektu JPÚ (PDF, 2 MB)   

                 PrílohyGrafická časť – I. (PDF, 648 kB)     Grafická časť – II. (PDF, 520 kB)     Grafická časť – III. (PDF, 389 kB)

Projekt JPÚ - Rozhodnutie - Spoločnosť PORS. s.r.o. (PDF, 2 MB)

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v k.ú. Oslany (PDF, 239 kB)

Verejná vyhláška - Nariadenie yykonania proiektu iednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Oslany (PDF, 592 kB)

Rozhodnutie - schválenie JPÚ v katastrálnom území Oslany (PDF, 2 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Koš

Povolenie JPÚ Koš (PDF, 4 MB)     

               Prílohamapa 1 (PDF, 154 kB), mapa 2 (PDF, 345 kB)

Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Koš – stanovy (PDF, 66 kB)

Vyhláška na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Koš (PDF, 50 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu JPU a doplneni rozhodnutia o povoleni JPU (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu v projekte JPU v k. ú. Koš (PDF, 480 kB)

 Verejná vyhláška - oznámenie o schválení registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Koš (PDF, 1 MB)

 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ Koš v k. ú. Koš (PDF, 1 MB)

 Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu JPÚ Koš v k. ú. Koš (PDF, 3 MB)

 Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti a platného znenia ZUNP (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu JPÚ Koš č. OU-PD-PLO-2016-354-28340 zo dňa 03. 05. 2016 (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš OU-PD-PLO-2016/000354-0037884 zo dňa 15. 06. 2016 (PDF, 632 kB)

              Prílohy: Umiestňovací plán č. 1 (PDF, 2 MB)

                         Umiestňovací plán č. 2 (PDF, 4 MB)

                         Umiestňovací plán č. 3, 4, 5 (PDF, 5 MB)

                         Umiestňovací plán č. 6 (PDF, 4 MB)

                         Zoznam vyrovnaní v peniazoch (PDF, 230 kB)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu a plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení JPÚ Koš v k. ú. Koš (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš (PDF, 641 kB)

              Príloha nariadenia - Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš (PDF, 121 kB)

               Mapa hospodárenia v novom usporiadaní pre projekčné bloky B-1, B-6 (PDF, 35 kB)

               Mapa hospodárenia v novom usporiadaní pre projekčné bloky B-2 (PDF, 359 kB)

               Mapa hospodárenia v novom usporiadaní pre projekčné bloky B-3, B-4, B-5 (PDF, 59 kB)                             

Verejná vyhláška - Upovedomenie ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a výzva na vyjadrenie k odvolaniu Jána Čičmanca v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - Zverejnenie prepracovaného rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš (PDF, 2 MB)

               Rozdeľovací plán vo forme  umiestňovacieho a vytyčovacieho  plánu 1 – prepracovaný (PDF, 223 kB) 

               Rozdeľovací plán vo forme  umiestňovacieho a vytyčovacieho  plánu 2 – prepracovaný (PDF, 681 kB) 

               Rozdeľovací plán vo forme  umiestňovacieho a vytyčovacieho  plánu 3,4,5 – prepracovaný (PDF, 840 kB) 

               Rozdeľovací plán vo forme  umiestňovacieho a vytyčovacieho  plánu 6 – prepracovaný (PDF, 91 kB)

Rozhodnutie o schválení prepracovaného rozdeľovacieho plánu a plánu SZO a VZO JPÚ Koš v k. ú. Koš (PDF, 10 MB)

Verejná vyhláška - upovedomenie ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania účastníka konania Jána Čičmanca a výzva na vyjadrenie k odvolaniu v JPÚ Koš (PDF, 763 kB)

Verejná vyhláška – Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Koš (PDF, 3 MB)

                           Príloha – Prepracovaný postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Koš (PDF, 48 kB)

                           Mapa hospodárenia v novom usporiadaní – projekčný blok B–1, B–6 (PDF, 35 kB)

                           Mapa hospodárenia v novom usporiadaní – projekčný blok B–2 (PDF, 226 kB)

                           Mapa hospodárenia v novom usporiadaní – projekčný blok B–3, B–4, B–5 (PDF, 59 kB)

JPÚ Koš – Rozhodnutie – Schválenie vykonania (PDF, 12 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolné Vestenice

Rozhodnutie o schvaleni vykonania jednoduchych pozemkovych uprav v casti k. u. D. Vestenice, v lokalite Zavokolska_Vokolska (PDF, 391 kB)

Verejná vyhláška - OU Prievidza - Nariadenie vykonania JPÚ Dolné Vestenice -Zavokolská-Vokolská s prílohou. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu a plánu SZO a VZO v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice, v lokalite Zavokolská-Vokolská (PDF, 414 kB)

Verejná vyhláška – Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v projekte pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice, v lokalite Z (PDF, 982 kB)

Verejná vyhláška –  Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu JPÚ Dolné Vestenice, lokalita Zavokolská-Vokolská (PDF, 124 kB)

                           Príloha č. 1 verejnej vyhlášky - návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 370 kB)

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice, v lokalite Zavokolská-Vokolská (PDF, 296 kB)

Verejná vyhláška – schválenie RPS JPÚ Dolné Vestenice (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška – Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Dolné Vestenice v lokalite „Zavokolská/Vokolská“ (PDF, 829 kB)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav – JPÚ Dolné Vestenice, lokalita „ Zavokolská/Vokolská“ (PDF, 2 MB) 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice č. OU-PD PLO-2018-013861-115 (PDF, 10 MB)

PRÍLOHA rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dolné Vestenice č. OU-PD PLO-2018-013861-115 (PDF, 2 MB)

Upovedomenie o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu o povolení  JPÚ Dolné Vestenice (PDF, 4 MB)

Verejná vyhláška - Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v Dolných Vesteniciach (PDF, 3 MB)

                          Návrh stanov Združenia účastníkov  jednoduchých pozemkových úprav v Dolných Vesteniciach (PDF, 16 kB)

                          Príloha stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v Dolných Vesteniciach (PDF, 66 kB)