Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Bratislava, 26. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa - 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 11. novembra 2019

Oznam o termíne uzavretia výzvy - 28. októbra 2019 (PDF, 253 kB) 

Oznam o zmene termínu I. hodnotiaceho kola (PDF, 210 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve - aktualizácia (PDF, 425 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy

Žiadame žiadateľov, aby pre rýchlejšiu a plynulejšiu kontrolu žiadostí o NFP zo strany SO pre OP ĽZ, doplnili pri predkladaní žiadosti v rámci prílohy č. 7 ŽoNFP: "Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby" mapku celkového pohľadu obce s jednoduchou legendou (napr. situačná mapa, google maps atď.) so zakreslením:

  1. osídlenia/osídlení s prítomnosťou MRK, ktoré budú podporené z projektu;
  2. informácie o počte osôb v jednotlivých podporených lokalitách;
  3. trasovania nového úseku, ktorý bude z projektu podporený;
  4. trasovania rekonštruovaného úseku, ktorý bude z projektu podporený;
  5. o aký typ podporeného úseku sa jedná (napr. cesta, chodník, lávka, most a pod.)
  6. služieb, ku ktorým sa zlepší realizáciou projektu dostupnosť a spojenie pre obyvateľov MRK.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy