Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Aktuality


:


Remeselníci a majstri z MRK pomôžu obliecť naše kultúrne dedičstvo do nového šatu
14. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie na národný projekt, ktorý zabezpečí zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) realizáciu...

Vyzvanie na národný projekt HRADY - OPLZNP-PO5-2022-1
13. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie pre národný projekt s názvom "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho...

Oznam o zverejnení vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvy PO6 - verzia 6.0
02. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP s prílohami pre PO6 - verzia 6.0, ktorá nadobudne účinnosť od 17. júna 2022. Bližšie...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 7. HK ktoré je zároveň termínom ukončenia výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
27. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň aj termínom uzavretia výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia,...

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NP pre prioritnú os 5 OP ĽZ
19. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa NP pre PO5, verzia 6.0 s účinnosťou od 20. mája 2022. Aktualizácia príručky bola...

Použitie priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou pre OPĽZ PO 5 a 6
17. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Informácie sprostredkovateľského orgánu č. 1 k použitiu priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou v rámci OP ĽZ (ďalej len...

Oznam o zverejnení jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO pre programové obdobie 2014-2020
01. 04. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarana (ďalej len "jednotná...

Oznam o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy zameranej na podporu základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom...