Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 11 vydaná 31. decembra 2008

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 18

Čiastka 11

Vydaná 31. decembra 2008

OBSAH

 

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. decembra 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-233004-2008/11550 z 19. decembra 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 203-2005/02468 z 30. júna 2005 pre krajské úrady a obvodné úrady o dohľade nad používaním štátnych symbolov

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. decembra 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002/08792 z 22. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/09313 z 15. augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

METODICKÝ POKYN Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-233004-2008/11553 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 203-2003/09405 pre krajské úrady, obvodné úrady a úrady orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok a o označení budov krajských úradov a obvodných úradov a budov orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy štátnymi symbolmi a tabuľami s názvom úradu v znení Metodického pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. januára 2004 č. 203-2004/04534

ODPORÚČANIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-233004-2008/11552 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-203-2005/06626 z 30. júna 2005 pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2008 zo dňa 20. novembra 2008, ktorou sa určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2008 z 25. novembra 2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 11/2008 z 23. decembra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Petöfiho buk

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.11 (54,7 kB) pdf
Čiastka 11 (155,1 kB) pdf