Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Informačný systém štátnych hraníc

Informačný Systém Štátnych Hraníc (ISŠH) bol vytvorený v snahe o efektívnu správu hraničných dokumentárnych diel a údajov o štátnych hraniciach, ako aj ich efektívne sprístupnenie verejnosti. Verejná časť ISŠH sa nachádza na stránke  http://ives.minv.sk/issh_internet/.  Formou elektronickej služby umožňuje poskytovanie vybraných údajov z hraničných dokumentárnych diel tak orgánom štátnej správy ako aj širokej verejnosti. Cieľom verejnej časti ISŠH je žiadateľovi poskytnúť v elektronickom prostredí požadované údaje o priebehu štátnych hraníc a ich dokumentácii, a to on-line a bezplatne.

Prostredníctvom ISŠH sú bezplatne poskytované nasledujúce údaje:

- úvodné informácie o hraničných dokumentárnych dielach (vo formáte *.pdf);

- klad mapových listov (vo formáte *.pdf);

- zoznamy hraničných ciest  a hraničných vodných tokov (vo formáte *.pdf);

- hraničné mapy (vo formáte *.pdf);

- popisy hraničnej čiary (vo formáte *.pdf);

- čísla hraničných bodov (hraničných znakov) s orientačnými (zaokrúhlenými) geodetickými  súradnicami v  systéme ETRS89;

- slovný popis typu hraničného znaku a číslo hraničného úseku;

- fotografie hraničného znaku (vo formáte *.jpg).


Vyhľadávanie údajov z ISŠH je umožnené dvomi spôsobmi a to pomocou:

- zemepisných súradníc
Na zobrazenej mape, ktorú je možné približovať a posúvať, je užívateľovi umožnené pomocou kurzoru v tvare + označiť hľadané miesto. Zemepisné súradnice miesta označeného kurzorom sú uvedené pod zobrazenou mapou.

- územného a správneho usporiadania
Hľadenie je užívateľovi umožnené po vyplnení položiek Kraj, Okres, Obec, Katastrálne územie

Po kliknutí na odkaz "Hľadať":
sa v hornej časti obrazovky zobrazia odkazy - úvodné informácie o hraničnom dokumentárnom diele,
                                                           - klad mapových listov,
                                                           - zoznam hraničných ciest a hraničných vodných tokov (ak sú k dispozícii).

V ľavej časti obrazovky je možné vybrať hraničnú mapu, kde na pravej časti sa k nej zobrazia informácie v podobe zoznamu hraničných bodov/znakov so zaokrúhlenými súradnicami v súradnicovom systéme ETRS-89. Vydanie presných geodetických súradníc bodov štátnych hraníc je spoplatnené, pozri link vľavo „Poskytované služby“.  Po kliknutí na konkrétny hraničný bod/znak sa zobrazí informácia o tom, na ktorej hranici a hraničnom úseku sa hraničný bod/znak nachádza, o type hraničného bodu/znaku a fotografia hraničného znaku (ak je k dispozícii).

Voľba Zobraziť PDF súbor mapy v zozname Mapy umožní uložiť alebo otvoriť súbor s mapou.

Voľba Zobraziť PDF súbor popisu v zozname Hraničné body umožní uložiť alebo otvoriť súbor s popisom hraničnej čiary.

Poloha hraničných znakov a prípadná zmena priebehu štátnej hranice je priebežne aktualizovaná v závislosti od trvania terénnych prác a schvaľovacích procesov. Úroveň ďalšieho obsahu a aktuálnosti hraničných máp zodpovedá dobe, v ktorej vznikli a príslušným medzištátnym právnym a technickým predpisom.

UPOZORNENIE: Údaje nie sú určené na právne účely!