Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2018, Streda
 

Stanoviská

Ministerstvo vnútra v súlade s § 4 ods. 2  písm. h) cit. zákona vydáva stanoviská k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc.

V žiadosti o stanovisko k činnosti na štátnych hraniciach je potrebné uviesť najmä druh opatrenia a jeho  lokalizáciu (napr. vymedzenie hraničnými znakmi, názov katastrálneho územia alebo obce). Ak si to povaha alebo rozsah opatrenia vyžaduje, je potrebné k žiadosti pripojiť dokumentáciu (napr. v prípade stavebného opatrenia časť projektovej dokumentácie s umiestnením stavby v priestore v blízkosti štátnej hranice). Ministerstvo posúdi žiadosť spolu s priloženou dokumentáciou, v prípade potreby prerokuje v príslušnej hraničnej komisii, a následne vydá stanovisko s určením podmienok realizácie opatrenia (napr. na dočasné zabezpečenie ochrany hraničného znaku). Stanovisko ministerstva je potrebné najmä v prípadoch, ak sa na činnosť na štátnych hraniciach vyžaduje povolenie alebo iné opatrenie orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy (napr. stavebné konanie). Stanoviskom sú uvedené orgány  v zmysle § 7 cit. zákona viazané.

V prípadoch, kedy je z predloženej dokumentácie zrejmé, že pri realizácii opatrenia môže dôjsť k zničeniu hraničného znaku (znakov), ministerstvo vydá súhlasné  stanoviskok činnosti na štátnych hraniciach s podmienkou vybratia ohrozeného hraničného znaku. Vybratie hraničného znaku zabezpečuje ministerstvo na základe samostatnej žiadosti o vybratie hraničného znaku, v ktorej žiadateľ uvedie predchádzajúce stanovisko ministerstva (číslo spisu), číslo hraničného znaku, o ktorého vybratie sa žiada a termín, ku ktorému má byť hraničný znak vybratý.