Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Pripravujeme

V roku 2019 pripravujeme najmä:

- údržbu a zameriavanie hraničných znakov na slovensko-maďarskej štátnej hranici - hraničný úsek IX (Tachty - Vlkyňa),

- údržbu hraničných znakov na slovensko-českej štátnej hranici (Čierne - Klokočov),

- údržbu hraničných znakov na slovensko-rakúskej štátnej hranici (ľavý breh Moravy),

- operatívnu údržbu hraničných znakov v nevyhnutnom rozsahu na všetkých štátnych hraniciach,

- čiastočné čistenie hraničného pruhu na vybraných úsekoch štátnych hraníc,

- ako vecný gestor návrhy a podklady k rokovaniam o zmluvách o štátnych hraniciach (SK-CZ, SK-PL, SK-AT).

 (aktualizované: január 2019)


SLOVENSKO - Ukrajina

Dňa 17. októbra 2019 boli v Košiciach vypracované Záverečné dokumenty Tretieho spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. Záverečné dokumenty (Zmeny v Zozname súradníc a výšok, Záverečný protokol) aktualizujú pôvodné hraničné dokumentárne dielo z roku 2006.


SLOVENSKO - ČESKO

Prezidentka Slovenskej republiky 19. júla 2019 ratifikovala Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela podpísanú v Prahe 20. novembra 2018. V Českej republike ratifikačný proces doposiaľ ukončený nebol. Touto zmluvou nadobudnú platnosť a pripoja sa k hraničnému dokumentárnemu dielu slovensko-českej štátnej hranice Aktualizované hraničné dokumenty 2016. Aktualizované hraničné dokumenty 2016 sú výsledkom prác Tretieho spoločného preskúšania slovensko-českej štátnej hranice a odstránenia zistených nedostatkov vykonaných v rokoch 2011 až 2016.


SLOVENSKO - Poľsko

V dňoch 9. až 10. apríla 2019 sa v Tatranskej Bukovine uskutočnilo prvé kolo rokovaní o návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici.


SLOVENSKO - Maďarsko

Dňa 29. januára 2019 boli v Bratislave vymenené ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici. Uvedená zmluva nadobudla platnosť 1. marca 2019. V tejto súvislosti MV SR zabezpečí ešte v roku 2019 vyznačenie zmien slovensko-maďarskej štátnej hranice na úsekoch, kde sa štátna hranica podľa uvedenej zmluvy mení (vybrané úseky rieky Ipeľ, lokality pri obciach Kubáňovo, Šahy a Šiatorská Bukovinka).


SLOVENSKO - ČESKO

V rámci schvaľovacieho procesu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela zverejňujeme prílohu zmluvy  aj na nasledovnom odkaze:
tlačená forma aktualizovaného hraničného dokumentárneho diela (PDF, 17 MB)  
Originály uvedených dokumentov sú k nahliadnutiu v sídle odboru správy štátnych hraníc. Po nadobudnutí platnosti zmluvy budú vložené do Informačného systému štátnych hraníc. 


MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Z problematiky štátnych hraníc je možné niektoré z prezentovaných príspevkov tu stiahnuť:

- Vyznačovanie štátnych hraníc v teréne (PDF, 7 MB)(Ing. Petronela Mitošinková, PhD.)

- Rozhraničovací proces SR-ČR (PDF, 2 MB)(RNDr. Mikuláš Mojzeš, CSc.)

- Spolupráca ÚGKK SR a MV SR pri správe štátnych hraníc (PDF, 791 kB)(Ing. Martin Králik)

- Československé štátne hranice na území Slovenska (PDF, 4 MB)(Ing. Peter Šlahor)

- Štátne hranice Slovenskej republiky po roku 1993 (PDF, 374 kB)(Ing. Peter Šlahor)

- 100 rokov vyznačovania a mapovania štátnych hraníc (PDF, 3 MB)(Ing. Peter Šlahor).

 V prípade potreby je možné kontaktovať nás na ossh.svs@minv.sk .