Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2018, Sobota
 

Osobitná matrika

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou:


 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine
 • vykonáva dodatočné záznamy o skutočnostiach, rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, ktoré nastali po prvotnom zápise do matriky
 • vydáva úradné výpisy z matričných kníh
 • posudzuje platnosť cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv a Nariadení ES
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na zápis do osobitnej matriky
 • prideľuje rodné čísla občanom SR narodených mimo územia SR zápisom do Registra fyzických osôb
 • po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky Ministerstvom vnútra SR eviduje a vydáva slovenské matričné doklady prijatým občanom SR
 • prijíma oznámenia o prijatí predošlého priezviska po zrušení manželstva, ktoré je zapísané v osobitnej matrike, právoplatným rozsudkom o rozvode
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov
 • vykonáva preregistrovanie matričných udalostí v cudzine občanom SR, ktoré sú evidované Zvláštnou matrikou v Brne, Česká republika
 • eviduje hlásenia matričných udalostí zasielaných v režime výmeny matrík zastupiteľskými úradmi SR
 • zabezpečuje kompletizáciu zbierok listín a ich archiváciu
 • sleduje a eviduje medzinárodné zmluvy a dohovory týkajúce sa matričnej činnosti a právnej pomoci v oblasti rodinného a matričného práva, ktoré využíva vo svojej činnostiPodľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Vydanie úradného výpisu z osobitnej matriky /s výnimkou prvého výpisu/ je spoplatnené sumou 5€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Poplatky sa platia kolkovými známkami. Platbu možno vykonať aj bezplatným prevodom v Poštovej banke a.s.:

                 -účet: IBAN SKO3 6500 0014 0900 2054 5796

                 -variabilný symbol: 4306434

Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie úradného výpisu z osobitnej matriky.

Konzultačné dni na pracovisku osobitnej matriky v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej č. 22 v Bratislave sú v pondelok a stredu od 8.00 do 16.00 hod..

Oddelenie matrík vykonáva osvedčenie /vyššie overenie/ úradných výpisov vydaných osobitnou matrikou a právoplatných rozhodnutí Okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska. Každý legalizačný úkon je spoplatnený sumou 10€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 3, bod 1.

Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vykonanie osvedčenia verejnej listiny.